Ny forskrift om floghavre

Publisert 01.10.2015     Sist endret 01.10.2015

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 22. juni 2015 ny forskrift om floghavre, som trer i kraft 1. oktober 2015. Forskriften fastsetter plikt til å bekjempe floghavre og å gjennomføre en rekke forebyggende tiltak for å hindre videre spredning av planten

Floghavre er et ugras som har vært sett på som et stort problem for jordbruket og vært regulert gjennom offentlige bestemmelser siden 1950-åra. Dette er status også i dag. Ytterligere spredning av floghavre vil føre til reduserte avlinger, økt plantevernmiddelbruk og økte kostnader. For å unngå disse uønskede konsekvensene, fastsatte Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2015 nye forskriftsfestede tiltak for å bekjempe og forebygge spredning av floghavre. Forskriften trer i kraft 1. oktober, samtidig som at forskrift om floghavre 25. mars 1988 oppheves. I forskriften forstås med floghavre planter, plantedeler og frø av Avena fatua L.

Det er gjort så store endringer i forskriften, særlig forvaltningsmessige og strukturelle, at det har vært hensiktsmessig å lage en helt ny forskrift. Forskriften retter seg mot blant annet eiere og driftsansvarlige for landbrukseiendommer, importører, transportører og forhandlere av produkter som inneholder eller kan inneholde floghavre, i tillegg til ansvarlige for landbruks- og anleggsmaskiner som benyttes på areal med mulig forekomst av floghavre. Forskrift om floghavre fastsetter plikt til å bekjempe floghavre og å gjennomføre en rekke forebyggende tiltak for å hindre videre spredning av planten.

Årlig kontroll og meldeplikt

Forskriften viderefører plikt til årlig floghavrekontroll, meldeplikt ved funn av eller mistanke om floghavre på landbrukseiendommer, og plikt til å bekjempe ugraset. Det er den driftsansvarlige for landbrukseiendommen som har meldeplikt til kommunen, ved kjennskap til, eller mistanke om, floghavre på eiendommen. Meldingen skal følges av en planteprøve.

Floghavreregisteret

Mattilsynet er ansvarlig instans for et offentlig register over landbrukseiendommer med floghavre (floghavreregisteret). Når driftsansvarlig for en eiendom mener å ha utryddet tidligere påvist floghavre, kan vedkommende varsle kommunen og be om offentlig kontroll det påfølgende året. Dersom det ved offentlig kontroll i vekstsesongen, i to år på rad, ikke blir funnet floghavre, skal eiendommen fjernes fra det offentlige registeret. Mattilsynet har i henhold til ny forskrift delegert myndigheten til å utføre offentlig kontroll det første året til kommunen. Mattilsynet skal utføre offentlig kontroll det andre året.

Omsetning av helt korn, erter og frø til fôr

Det har tidligere vært et generelt forbud mot omsetning av helt korn, erter og frø som skal brukes til fôr. Nå blir det tillatt å omsette helt korn, erter og frø som skal brukes til fôr, under forutsetning av at varen er prøvetatt og ved analyse funnet fri for floghavre. Kravet om prøvetaking og analyse av varen retter seg mot alle som omsetter fôrvarer av korn, erter og frø uavhengig av om fôret skal brukes til husdyr eller villfugler. Kravet er også uavhengig av om varen er produsert i Norge eller et annet land. Fôr til selskapsdyr er unntatt fra kravet om prøvetaking og analyse. Hester betraktes ikke som selskapsdyr.

Rolle- og ansvarsfordeling mellom myndighetene

Den nye forskriften gir en klarere rolle- og ansvarsfordeling mellom myndighetene enn den foregående. Tidligere har tilsynsmyndigheten vært delt mellom Fylkesmannen, kommunal landbruksforvaltning, Tollvesenet og Mattilsynet. Etter ny forskrift vil myndigheten ligge bare hos Mattilsynet. Kommunene vil imidlertid fortsatt ha en viktig rolle.

Mer informasjon:

Forskrift om floghavre

Temaside om floghavre

Floghavre - Krav til driftsansvarlige for landbrukseiendommer

Floghavre – Krav til virksomheter som produserer eller importerer fôr

Floghavre – Krav til anlegg som mottar korn, erter eller frø 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00