Høring av utkast til internasjonale standarder for plantesanitære tiltak - 2017


Publisert 12.07.2017 | Sist endret 12.07.2017

Sekretariatet til den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC har lagt utkast til internasjonale standarder for plantesanitære tiltak ut på internasjonal høring. Mattilsynet fungerer som nasjonalt kontaktpunkt i forhold til IPPC og ber om kommentarer på utkastene.

Internasjonale standarder for plantesanitære tiltak (ISPMs) utvikles innenfor rammeverket av den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC. I løpet av utviklingsperioden sendes utkastene til standarder vanligvis på to internasjonale høringsrunder.

Utkast til standarder på første høringsrunde i 2017:

1. Utkast til standard: “International movement of cut flowers and foliage” 

Den internasjonale handelen med snittblomster og snittgrønt er globalisert og svært stor. Denne handelen kan i noen tilfeller medføre spredning av planteskadegjørere som kan true planteproduksjon og biodiversitet. Standarden gir veiledning om identifikasjon av plantehelserisiko forbundet med slike varer og aktuelle plantesanitære tiltak for å redusere risikoen.

2. Utkast til standard: Requirements for the use of fumigation as a phytosanitary measure

Gassing av planteprodukter brukes av mange land som en plantesanitær metode i forbindelse med internasjonal handel. Utkastet til standard har som formål å gi globalt harmonisert, teknisk veiledning om gjennomføring av slik behandling. Krav til autoriserte operatører som gjennomfører behandlingene og tilsyn med disse beskrives. I et eget vedlegg gis veiledning for studier av plantesanitær effekt av slike behandlinger.

3. Utkast til internasjonale protokoller for diagnostikk for følgende planteskadegjørere:  

- Xylella fastidiosa

- Puccinia psidii Winter

- Ips spp.

- Bactrocera dorsalis complex

- Conotrachelus nenuphar

- Plum pox virus  (revisjon)

4. Utkast til endringer: ISPM 5 (Glossary of phytosanitary terms)

ISPM 5 er en referansestandard for IPPCs standarder, med lister over fagtermer og tilhørende definisjoner. Standarden oppdateres jevnlig.  I utkastet foreslås det å endre definisjonene av termene «growing period» og «survey», samt å fjerne definisjonene av «confinement (of a regulated article)», «growing season» og «mark»

Utkast til standarder på andre høringsrunde i 2017:

Utkastene er revidert etter tidligere høringsrunder.

1. Revisjon av: Annex 1 (Approved treatments associated with wood packaging material) og Annex 2 (The mark and its application) til ISPM 15 om treemballasje 

I utkastet tas sulphurylfluorid-gassing inn som en godkjent alternativ behandlingsmetode for treemballasje etter ISPM 15. I tillegg foreslås justering av kravene til dielektrisk oppvarming.

2. Utkast til standard: Requirements for the use of temperature treatments as a phytosanitary measure 

Temperaturbehandlinger, i form av kjølebehandling eller ulike former for varmebehandling, er i bruk som plantesanitære tiltak for noen planter, samt en lang rekke planteprodukter (f.eks. frukt, grønnsaker, trevirke) som det handles internasjonalt med. Utkastet til standard har som formål å gi globalt harmonisert, teknisk veiledning om anvendelse av de ulike behandlingstypene. Krav til autoriserte anlegg som gjennomfører behandlingene og tilsyn med disse beskrives. I et eget vedlegg gis det veiledning for gjennomføring av studier på plantesanitær effekt av temperaturbehandlinger.

3. Utkast til revision: ISPM 6: Surveillance

ISPM 6 beskriver de komponenter som inngår i nasjonale kartleggings- og overvåkingssystem med formål å oppdage planteskadegjørere, dokumentere plantehelsestatus og fremskaffe informasjon til bruk i risikoanalyser, etablering av "skadegjørerfrie områder" og etablering av lister av regulerte skadegjørere. Revisjonen av standarden tar bl.a. sikte på å gi oppdatert og mer utdypende veiledning til de nasjonale plantevernorganisasjonene om etablering og opprettholdelse av slike overvåkingssystemer.

4. Utkast til endringer: ISPM 5 (Glossary of phytosanitary terms)

I utkastet foreslås det definisjon av én ny term («exclusion of a pest»), revisjon av definisjonene av noen termer («contaminating pest”, “contamination”,  “quarantine”, “test” og “visual examination”) og sletting av definisjonen av “pre-clearance” i ISPM 5.

Kommentarer til utkastene til standarder kan sendes til Mattilsynet v/ Hilde Paulseninnen 11. august.

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrådgiver seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 91 40

Fant du det du lette etter?