Kunngjøring

Endring i håndtering av blodlus etter mange funn

Publisert 22.10.2018     Sist endret 23.10.2018

De siste tre årene er det gjort stadig flere funn av blodlus (Eriosoma lanigerum) på epletrær i viktige fruktområder i Norge. Mattilsynet har vurdert situasjonen og kommet frem til at offentlige bekjempingstiltak i fruktproduksjon vil være for kostbart for samfunnet, og vil heretter kun i begrenset omfang fastsette tiltak. Det er viktig at fruktnæringen tar forholdsregler for å unngå smitte og hindre videre spredning.

Blodlus er en planteskadegjører som kan angripe alle deler av et tre og føre til store avlingstap i fruktproduksjon. Den er listet som karanteneskadegjører i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse. Det er ikke farlig for mennesker eller dyr å spise frukt fra trær som er angrepet av blodlus. Les om blodlus i Plantevernleksikonet hos NIBIO.

Er trolig mer utbredt enn vi har funnet til nå

Blodlusa er til nå funnet i Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark, Buskerud, Vestfold og Akershus. Påvisningene er gjort i nyplantinger etablert med importerte epletrær, men også i eldre «norske» epletrær. Det er liten tvil om at blodlus som nå er funnet, har kommet inn med importerte trær, men enkelte av funnene viser at den også kan ha vært her i landet en stund. Den er også tidligere påvist i Norge fire ganger, siste gang i 1974. Mattilsynet utelukker derfor ikke at blodlusa er mer spredt i landet enn det vi har påvist til nå.

Stor risiko for å få inn smitte med importert plantemateriale

Blodlusa er vidt spredt i mange land, og ingen andre enn Norge har regulert den som en karanteneskadegjører. Etter at det fra 2015 i større grad enn tidligere ble mulig å importere produksjonstrær av eple og pære, har derfor også risikoen for å få inn blodlus til landet økt. Selv om eple er den viktigste vertplanten, kan blodlusa også komme inn med annet plantemateriale. Mattilsynet vurderer det derfor som sannsynlig at flere blodlus vil finne veien til Norge med nye plantesendinger.

Endret forvaltningsstrategi

På grunnlag av den kunnskapen vi har om smitteomfang og risiko for å få inn ny smitte, har Mattilsynet, ut fra et nytte/kost-perspektiv, besluttet at det fremover kun er aktuelt å rette offentlige tiltak mot virksomheter som produserer planter og formeringsmateriale for omsetning til videre dyrking. Dette for å sikre at norske fruktprodusenter fortsatt skal ha tilgang på friskt plantemateriale.

Mattilsynet vil ikke lenger pålegge tiltak mot blodlus hos fruktprodusenter, men veilede om hvilke regelverkskrav som gjelder.

Det er ikke gjort endringer i plantehelseregelverket.

Importører og fruktprodusenter må vektlegge forebyggende tiltak

Importører bør etablere tett kontakt med leverandører og forsikre seg om at plantemateriale faktisk tilfredsstiller alle krav i plantehelseregelverket. Importører må også sørge for grundig mottakskontroll av alt innkjøpt plantemateriale.

Ved oppstart av ny produksjon må fruktprodusenter forsikre seg om at plantematerialet kommer fra produksjonssteder uten smitte og er friskt. Alt innkjøpt materiale bør kontrolleres godt før det plantes. Jevnlig tilsyn i egen produksjon er også viktig. Og husk at det fra produksjonssteder med smitte ikke er tillatt å omsette eller gi bort podekvister eller annet formeringsmateriale.

Å sette i verk bekjempingstiltak tidlig nok kan være avgjørende for å lykkes. Mattilsynet oppfordrer derfor fruktprodusenter som har oppdaget smitte i sin produksjon, om å raskt ta kontakt med NIBIO/NLR og følge de bekjempingstiltakene som de anbefaler. Funn eller mistanke om funn skal meldes til Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910 / e-post: pressevakt@mattilsynet.no

Kontaktperson hos NIBIO: Gunnhild Jaastad: Tlf.: 959 02 678


Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910 / e-post: pressevakt@mattilsynet.no

Kontaktperson hos NIBIO: Gunnhild Jaastad: Tlf.: 959 02 678