Bestilling av risikovurdering fra VKM for Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans

Publisert 30.06.2017     Sist endret 11.04.2019

På bakgrunn av det antatte potensialet for skade i norsk barskog, ønsker Mattilsynet å vurdere om disse to Dendrolimus-artene skal reguleres som karanteneskadegjørere i det norske plantehelseregelverket og vurdere eventuelle risikoreduserende tiltak som kan forhindre en introduksjon.

Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans er to møllarter som i dag ikke er regulert i forskrift for planter og tiltak mot planteskadegjørere. Artene er imidlertid nært beslektet med vår norske furuspinner (Dendrolimus pini) som kan gjøre stor skade i barskog. Med dagens import av bl.a. trevirke, vil disse artene kunne være en trussel for norske bartrær. Begge artene er av asiatisk opprinnelse, men D. sibiricus har spredd seg til europeiske deler av Russland. Vi ønsker derfor også å se på om naturlig spredning utgjør en risiko siden møll er gode flyvere.

Mattilsynet vil bestille en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) for å vurdere risikoen for innførsel og etablering av disse to artene, samt vurdere effekten av eventuelt risikoreduserende tiltak. Utkast til bestilling sendes herved på høring.

Risikovurderingen vil bli brukt å vurdere om skadegjørerne skal reguleres som karanteneskadegjørere i norsk plantehelseregelverk, dvs. at de vil bli forbudt å introdusere og spre, og det kan bli aktuelt å sette særskilte krav til importsendinger.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker innspill på utkast til bestilling til VKM om å regulere artene som karanteneskadegjørere, samt effekten av risikoreduserende tiltak for å hindre en introduksjon og spredning.

 

Høringsfrist 14.07.2017
 
Bestilling

Mattilsynet har etter endt høringsrunde sendt en bestilling til VKM hvor vi ber dem vurdere om artene bør reguleres som karanteneskadegjørere, samt se på effekten av risikoreduserende tiltak for å hindre en introduksjon og spredning.

 

Tidsfrist 15.01.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helén Ihlebekk Hauger, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 82 64
Line Bjørke, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 84