Til hovedinnhold

Tamrein

Hold av tamrein skiller seg fra hold av andre produksjonsdyr. Tamrein er delvis ville, lever ute i naturen hele året og flytter mellom vinter- og sommerbeiter. Tamrein fôres under normale forhold ikke, men reineierne har plikt til å sørge for nok mat til sine dyr. Selv om reinen lever fritt i naturen, skal dyrene følges opp av reineieren.

Mer informasjon

Regelverk for tamrein

Forskrift om bruk av krumkniv Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) Forskrift om å fjerne horn på dyr Forskrift om helsesertifikater – landdyr og avlsmateriale derav – forordning (EU) 2021/403 (landdyrhelsesertifikatforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om avlsmateriale fra holdte landdyr (avlsmaterialeforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om import av visse levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften) Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for bestemte dyresykdommer (dyrehelseovervåkningsforskriften) Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) Lov om dyrevelferd Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone)