Tilsynskampanje brønnbåt 2010

Publisert 30.12.2010     Sist endret 15.03.2021

Resultatene av Mattilsynets tilsynskampanje på transport av levende fisk viste at transportenhetenes tekniske utrustning jevnt over er god. Transportørene har fokus på gjennomføring av rengjøring og desinfeksjon mellom ulike transportavdrag. Det er avdekket en rekke avvik på overvåking av vannkvalitet ved transporter som varer mer enn to timer. I de fleste tilfellene dreide det seg om manglende utstyr for overvåkning av pH eller CO2.

Mattilsynet observert også en del avvik knyttet til manglende rutiner (for eksempel journalføring av forbrukt mengde rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel) og prosedyrer (f. eks. plan for gjennomføring av rengjøring og desinfeksjon om bord).

Til sammen 64 inspeksjoner ble gjennomført, og 10 rederier/transportselskap ble revidert. 23 transportenheter ble inspisert uten at det ble påvist avvik.

Revisjonene avdekket at fem rederier/transportselskap manglet et overordnet internkontrollsystem. Det ble avdekket mangler ved internkontrollsystemet hos flere av selskapene som hadde etablert et overordnet system.

Resultatene fra prosjektet viser at bransjen har et forbedringspotensial. For den enkelte transportenhet dreide dette seg om å få på plass utstyr for overvåking av pH eller CO2 samt etablering av aktuelle prosedyrer og rutiner.

Avvik som ble avdekket i forbindelse med kampanjen ble fulgt opp med varsel om vedtak og evt. bruk av strengere virkemidler. Mattilsynet har utført et tydelig og dokumenterbart tilsyn der hensynet til tilsynsobjektene sin rettssikkerhet har vært ivaretatt. Resultatene viser at avvikene i stor grad ble lukket. Det kan derfor konkluderes med at inspeksjonene gjennomført i regi av prosjektet har hatt en positiv effekt.

Revisjonene viser at bransjen har et betydelig forbedringspotensial hva gjelder etablering av velfungerende internkontrollsystem, jfr. bestemmelsene i IK akvakultur. Dette bør få konsekvenser for Mattilsynets fremtidige tilsyn med bransjen hvor man i større grad bør velge revisjon som tilsynsmetodikk.

Sluttrapport for Mattilsynets brønnbåtkampanje 2010

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Magne Mo, distriktssjef, distriktskontoret for Romsdal


Kontaktinformasjon

Magne Mo, distriktssjef, distriktskontoret for Romsdal