Faktaartikkel

Kapasitetsøkning 2021/2022: Send dokumentasjon til Mattilsynet innen 1. mars 2021

Publisert 19.02.2021     Sist endret 22.02.2021

Fakta unntaksvekst 2021/2022

Oppdretts-Norge er inndelt i 13. produksjonsormåder hvor miljøindikatoren lakselus regulerer kapasitet.

Produksjonsområdeforskriften åpner for å gi tilbud om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet.

Tilbudet gjelder samtlige områder forutsatt at visse miljøkriterier knyttet til drift på konkret lokalitet er oppfylt.

Ordningen gjennomføres ved at Mattilsynet først og i egen prosess vurderer om kriteriene for unntaksvekst er oppfylt.

Senere kommer forskrifter om kapasitetsøkning og frister for å søke.

Det er bare de som oppfyller kriteriene for unntak som da kan søke.

Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften for at oppdrettslokaliteter som oppfyller strenge vilkår til lave nivåer av lakselus og lite bruk av legemiddelbehandlinger mot lakselus, kan kvalifisere for unntak fra et eventuelt nedtrekk i produksjonsområdet. I tillegg åpner unntaksordningen for vekst.

For å unntas fra nedtrekk og/eller få tilbud om slik vekst, må man først kvalifisere seg.

Det gjør man ved å sende inn dokumentasjon til Mattilsynet på de lokalitetene som faller inn under produksjonsområdeforskriften §12 innen 1. mars 2021.

Slik sender du inn dokumentasjon

Søker må fylle ut ett skjema for dokumentasjon per lokalitet

Søknadsskjema er kun tilgjengelig som utfyllbar PDF-fil pga. kravene om en rekke vedlegg sammen med søknaden.

Det er tilstrekkelig at opplysningene slik de er rapportert til Altinn og presentert på BarentsWatch, samles i et regneark (Excel) der hver uke har egen linje som inneholder alle de relevante opplysninger fra rapporten om lokalitet, lusenivå for alle lusetyper osv.

Send skjema og dokumentasjon til postmottak@mattilsynet.no

Ved eventuelt tunge vedlegg til skjemaet – bruk dette skjema

Merk innsendelsen og alle vedlegg med «Kapasitetsøkning unntak 2021»

Frist for innsendelse er 1. mars 2021.

Veileder

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har laget en oppdatert veileder til produksjonsområdeforskriften § 12

Vedtak og klagerett

Mattilsynets vurderer om vilkårene for å oppnå unntak og/eller vekst er oppfylt. Det er driften på lokaliteten som avgjør om produksjonen på tillatelsesnivået kan øke eller må reduseres.

Det er klagerett på Mattilsynets enkeltvedtak som tar stilling til om vilkårene er oppfylt.

Oversikt over søkere, vedtak og eventuelle klagesaker blir publisert på denne siden. 

Prosessen videre

Dersom Mattilsynet kommer til at kriteriene for unntak er oppfylt, må oppdretter dokumentere hvor stor del av den tilknyttede tillatelseskapasiteten som er benyttet på lokaliteten. Det er ikke nødvendig å sende inn slik dokumentasjon før denne eventuelt blir etterspurt av myndighetene.

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere utarbeide egne forskrifter om justering av produksjonskapasitet i 2021/2022, med blant annet frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av unntak og innbetaling av fastsatt vederlag osv.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Seksjon fiskehelse og velferd

Fiskeridirektoratet: Elisabeth Aadland Vaagsbø 


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Seksjon fiskehelse og velferd

Fiskeridirektoratet: Elisabeth Aadland Vaagsbø