Rettleiar i IK-Akva: Korleis kan oppdrettsdrifta heile tida bli betre?

Publisert 23.06.2017     Sist endret 27.06.2019

Mattilsynet har laga IK-Akvarettleiar for å motivere akvakulturnæringa til best mogeleg kontroll med den faglege styringa av drifta.

Internkontrollarbeidet er først og fremst i verksemda si interesse, med utgangspunkt i problemstillinga: Korleis kan vi heile tida bli betre?

I rettleiaren peikar vi på dei positive sidene ved at leiinga legg opp til systematisk styring.

Styringssystema i ei verksemd handlar om å etablere prosessar som dreg produksjonen i rett retning. Dette gjeld til dømes etablering og evaluering av førebyggande tiltak, handtering av avvik, risikovurdering, etablering av prosedyrar og beredskapsplanlegging. Slike prosessar er nyttige fordi dei kan ha direkte innflytelse på drifta. Tilleggsgevinstar av arbeidet er at desse prosessane gir god innsikt i eigen organisasjon og bidrar til å heve kompetansenivået. Ved at leiinga sjølv deltek og utnyttar kompetansen i verksemda, kan det skapast ein positiv kultur i organisasjonen, ein forbetringskultur.

Som kontrollerande tilsynsetat ser vi at det er betydelege forskjellar mellom verksemder som har klart å etablere ein forbetringskultur, og dei som ikkje har det. Kulturen i verksemda viser seg ofte igjen i helse- og velferdssituasjonen for fisken.  Ein forbetringskultur påverkar også det økonomiske resultatet og verkar inn på trivselen for dei tilsette i verksemda.

Denne rettleiaren har som føremål å bidra til etablering av styringssystem og forbetringskultur i eiga verksemd.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner