Faktaartikkel

Krav og bestemmelser om levendelagring før og etter 12 uker

Publisert 26.03.2014     Sist endret 27.11.2019

I levendelagring av fisk fanges og lagres villfisk en viss tid. Hvilke krav som gjelder levendelagring avhenger av hvor lenge fisken holdes. Inntil 12 uker er fisken å betrakte som villfisk, og da gjelder regelverket knyttet til villfisk. Etter 12 uker reguleres driften, transporten og slaktingen i forskrift om fangstbasert akvakultur.

Levendelagring inntil 12 uker

Villfisk kan holdes og omsettes som villfisk inntil 12 uker etter fangst (unntak for de som har fått dispensasjon til 20 uker).

I denne perioden gjelder bestemmelser i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen og forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende, kapittel XVIII.

Fangstfartøyet som benyttes skal være godkjent av Mattilsynet av hensyn til dyrevelferd etter forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende. Krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende gjelder alle andre arter enn sei, sild, brisling, makrell og ål.

Det er krav til skånsom behandling under fiske, transport og hold i restitusjons- og mellomlagringsmerd. Den som til enhver tid har fisken, har også ansvaret for fiskens velferd og at dyrevelferdsloven følges.

Fiskeren kan levere villfisk direkte til tradisjonelt mottak eller oppdrettsslakteri som har kjøpstillatelse til villfisk.

Les også: Når kan torsk som dør under levendelagring brukes til mat? 

Fisken skal innen fire uker etter restitusjon gis egnet fôr, slaktes eller selges videre til oppdrett.

Hensynet til fiskevelferd etter dyrevelferdsloven gjelder både vill og oppdrettet fisk. Inntil videre stilles det ikke dyrevelferdsmessige krav til slakting av villfisk fra mellomlagring i levendelagring av fisk.

Fangstbasert akvakultur – etter 12 uker

Fangstbasert akvakultur er definert som villfanget fisk som skal levendelagres i lengre enn 12 uker og reguleres i forskrift om fangstbasert akvakultur.

Reglene om saksbehandlingen for søknader om tillatelse til fangstbasert akvakultur bygger på reglene i forskrift om tillatelse til andre arter enn laks og ørret. Søknader om fangstbasert akvakultur vil dermed gjennomgå samme saksgang og søknadsregime som søknader til akvakultur med for eksempel torsk, kveite eller andre fiskearter som omfattes av om tillatelse til andre arter enn laks og ørret. Fylkeskommunen vil følgelig være koordinerende myndighet for søknader om fangstbasert akvakultur, som etter innspill fra sektormyndighetene og lokaliseringskommunen vil fatte endelig vedtak om tillatelse skal tildeles eller ikke.

I forskrift om fangstbasert akvakultur er det oppstilt egne regler om drift av anlegg til fangstbasert akvakultur. Bestemmelsene i forskriften bygger på akvakulturdriftsforskriften, og skal blant annet ivareta hensynet til arealbruk, miljø, smittespredning og fiskehelse og -velferd.

I forskriften er det oppstilt egne regler om transport og slakting. Blant annet fremgår det at fisk fra fangstbasert akvakultur kan slaktes på fiskemottak eller på slakteri for oppdrettsanlegg. Det stilles ikke krav om at fisken må bedøves før avlivning, og virksomheten er unntatt fra virkeområdet i forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr (slakteriforskriften). Dersom avløpsvann på slaktestedet ikke skal behandles, må slaktestedet godkjennes av Mattilsynet.

Fisk som skal transporteres til og fra anlegg for fangstbasert akvakultur er også unntatt forskrift om transport av akvakulturdyr (transportforskriften). Fisken kan imidlertid transporteres i fartøy som er godkjent for transport i henhold til forskrift 22. desember 2005 nr. 1682 om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende, eller brønnbåt som er godkjent i henhold til forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr.

Mer info om fangstbasert akvakultur finnes på hos Fiskeridirektoratets nettsider.

Kvalitetskrav til levendelagring av fisk

Det er krav om at levende fisk håndteres slik at den ikke kvalitetsforringes ved fangst, transport og lagring. Fisken skal dessuten oppbevares på en måte som ikke er til skade for næringsmiddeltryggheten.

Det er også krav om at fisk som dør i sjø ikke skal omsettes til humant konsum. Det er imidlertid tillatt å anvende fisk som dør som en direkte konsekvens av fangstmetoden, til humant konsum.

Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer og animaliehygieneforksriften har bestemmelser for levende fisk som vil gjelde ved levendelagring av fisk.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer