Risikovurdering av smitte ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk

Publisert 04.07.2007     Sist endret 12.11.2018

En ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet konkluderer med at det er liten smitterisiko ved bruk av villfanget sild og lodde som fôr ved oppdrett av villfanget fisk. Frysing reduserer faren for at parasitter overføres fra fôret til oppdrettsfisken.

Vurderingen er utarbeidet etter forespørsel fra Mattilsynet i brev av 28. mars 2007 der Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble bedt om å foreta en vurdering av smitterisiko knyttet til bruk av ubehandlet fisk som fôr til oppdrettsfisk og ved oppfôring av villfanget fisk, samt en vurdering av frysing som smittereduserende tiltak for aktuelle agens.

Lodde

Lodde er blant hovedingrediensene i fôr til vill torsk (”loddetorsk”) i fangstbasert oppdrett. Ved søk i litteraturen og ved kontakt med ulike fagpersoner, har en ikke vært i stand til å finne referanser til sykdommer hos lodde. Faggruppen vurderer smitterisikoen ved bruk av lodde som fôrkilde som liten.

Villfanget sild og torsk

Smitterisiko ved bruk av villfanget sild som fôr til villfanget torsk er i vesentlig grad knyttet til forekomsten av Viral Hemorrhagisk Septikemi Virus (VHSV) og Anisakis spp i ville sildepopulasjoner. Det faktum at disse agens også er registrert i ville torskepopulasjoner, og at sild går inn i nære norske kystområder for å gyte, gjør at smitterisikoen ved å bruke fersk sild som fôr i fangstbasert torskeoppdrett må anses som liten. Bruk av sild fra Østersjøen, eller med ukjent opprinnelse øker denne risikoen noe.

Villfanget torsk per se utgjør et like stort, om ikke større, potensial for smitte i denne type oppdrett og dermed for eventuell videre smittespredning til andre typer oppdrett.

Frysing dreper parasitter

Frysing er en effektiv måte å drepe alle typer parasitter som kan overføres fra sild til torsk på, men metoden vil ikke være effektiv på kort sikt når det gjelder desimering av bakterier og virus.

Risikoen for spredning av sykdom fra fangstbasert oppdrett til andre oppdrettsanlegg anses å være minimal, men kan ikke utelukkes. Så langt foreligger det ingen empiriske data som viser en slik smittespredning.

Etter VKMs oppfatning er nødvendig med ny og oppdatert kunnskap når det gjelder fôring av fangstbasert oppdrettstorsk og med hensyn til overlevelse av sykdomsfremkallende agens i fôr basert på lodde/sild. Det er imidlertid også essensielt å opparbeide seg mer kunnskap om overlevelsesevnen ved kjøling, frysing og ensilering av eksisterende og nye bakterier, virus, sopp og parasitter som måtte bli beskrevet i tilslutning til sykdomsproblemer i fangstbasert oppdrett.

Les rapporten på VKMs nettsider: VKM: Vurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk

 

Fant du det du lette etter?