Skjell som mat

Publisert 19.01.2013     Sist endret 09.11.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Høsteområder muslinger

Liste: Aktive områder som er åpne eller lukket for høsting av levende muslinger 

Skjell som høstes for omsetning skal være trygge å spise. Fra naturens side kan skjell oppkonsentrere både mikroorganismer, algetoksiner, tungmetaller og miljøgifter ved filtrering av vannet de lever i, og skjell kan dermed gjøre oss syke når de spises.

For å sikre at skjell som omsettes er trygge å spise, er det laget et omfattende regelverk for produksjon og omsetning av skjell som mat. Det er produsenten som har ansvaret for at skjellene som omsettes er trygge å spise og at kravene følges gjennom produksjonskjeden.

Skjell skal produseres i og høstes fra områder som Mattilsynet har klassifisert. Skjell som høstes for omsetning, skal ikke innholdet mer algegifter, mikroorganismer og forurensende kjemiske stoffer som bly, kadmium og kvikksølv, enn det som er tillatt i regelverket.

Områder der skjell dyrkes i og/eller høstes fra, kalles et produksjonsområde. Mattilsynet klassifiserer produksjonsområder, og fører tilsyn med dem for å dokumentere status over tid. Dersom det forekommer toksinproduserende alger, algegifter, mikroorganismer, tungmetaller eller miljøgifter i skadelige mengder, eller annet som kan medføre fare for folkehelsen, kan Mattilsynet «lukke» produksjonsområder for høsting.

Mattilsynet fører også tilsyn med virksomheter som mottar skjell for pakking eller bearbeiding.

Du som plukker blåskjell til eget konsum kan sjekke Matportalen.no: Blåskjellvarsel før du plukker.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Fremgangsmåte for prøvetaking av muslinger og forsendelse til laboratorium PDF

Import og eksport

Import av skjell og krepsdyr til mat - Kommersiell import av mat

Eksport av skjell og krepsdyr til mat - Eksport av fisk og sjømat

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer for å holde oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for. 

Tilsynsprogram for skjellproduksjon

For skjell gjennomfører Mattilsynet nasjonalt tilsynsprogram for skjellproduksjon. Programmet koordinerer prøvetaking for laboratorieanalyser i produksjonsområder og skjell som blir omsatt.

Overvåkingsprogram algetoksiner