Faktaartikkel

Animaliebiprodukter fra behandling av spillvann

Publisert 14.03.2019     Sist endret 26.11.2019

Se krav til behandling av spillvann i animaliebiproduktforskriften jf. (1) .

Animaliebiprodukter (2) inkludert blod og melk kan ikke dumpes via spillvann jf. unntak (3).

Alt animalsk materiale som oppstår fra behandling av spillvann i slakterier og animaliebiprodukt-virksomheter, eventuelt ved forbehandling av spillvann, er animalske biprodukter kategori 1 eller 2:

  • kategori 1 i virksomheter som håndterer kategori 1 materiale jf. (4)
  • kategori 2 i virksomheter som håndterer kategori 2 og/eller 3 materiale jf. (5)

I en virksomhet som ikke har krav til forbehandling av spillvann (se under), som håndterer og/eller bearbeider animalske biprodukter kategori 3, vil animalsk materiale som oppstår ved behandling av spillvann i virksomheten være kategori 2 materiale.

Animalske biprodukter fra behandling av spillvann er forbudt som fôrmidler jf. (6) 

Kravene til behandling av spillvann er uavhengig av virksomhetens størrelse.

Animaliebiproduktregelverket slutter å gjelde når spillvannet forlater virksomheten eventuelt forbehandlingssystemet. Gjødsel- og miljøregelverket gjelder fortsatt.

Forbehandling av spillvann i virksomheten

Det er satt spesielle krav til forbehandling av spillvann i næringsmiddelgodkjente slakterier (7) og i anlegg som bearbeider animalske biprodukter kategori 1 og 2 – før spillvannet slippes ut av virksomheten. 

Forbehandling av spillvann skal stoppe partikler over 6 mm i diameter. Virksomheten bestemmer selv om mindre partikler animalsk materiale skal samles inn fra spillvannet til animalske biprodukter.

Det er ikke lov å spyle, presse eller vanne ut animaliebiprodukter gjennom forbehandlingssystemer for spillvann.

Se tilknyttet veiledning (8) om forbehandling av spillvann.

Referanser

(1) forordning (EF) 1069/2009 artikkel 8 e) og 9 b) og forordning (EU) 142/2011, vedlegg IV, kapittel I, avsnitt 2.

(2) animalske biprodukter og avledede produkter som definert forordning (EF) 1069/2009 artikkel 3

(3) sentrifuge- eller separatorslam fra melkeforedling til konsum, kan slippes i spillvann hvis kategori 3 materialet er forsvarlig bearbeidet jf. del III om særlige krav til slam fra sentrifugering eller separering i avsnitt 4 i kapittel II av vedlegg X i forordning (EU) 142/2011.  Slammet skal ha gjennomgått en varmebehandling ved minst 70 °C i 60 minutter eller minst 80 °C i 30 minutter, eller alternative parametere som norske myndigheter godkjenner.

(4) forordning (EF) 1069/2009 artikkel 8 e)

(5) forordning (EF) 1069/2009 artikkel 9 b) eller h)

(6) Forskrift om merking mm av forvarer, forordning (EF) 767/2009, vedlegg III, kapittel 1(5)

(7) inkluderer landdyrslakterier og kjøttforedlingsanlegg, og fiskemottak og –slakterier

(8) «Skillet mellom biprodukt- og avfallskjeden – forbehandling av spillvann» med bakgrunn i klagesaksavgjørelse av Mattilsynet (2016/181921), og «Bruk av slam fra slakterier som råvare i produksjon av gjødselvarer».

Fant du det du lette etter?