Tilsynsrapport

Mattilsynet har kontrollert håndtering av animaliebiprodukter i villfiskmottak: Håndteringen må bedres

Publisert 12.02.2016     Sist endret 06.05.2019
Fiskeavfall ligger i en haug
Foto: Mattilsynet

I februar til oktober 2015 ble det gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på etterlevelsen av regelverket som gjelder håndtering av biprodukter i villfiskmottak. Regelverksbruddene som ble avdekket viser at det svikter på den generelle håndteringen av animalske biprodukter.

Kartlegging av hvor animalske biprodukter kan oppstå i virksomheten og riktig kategorisering og identifisering er avgjørende for den videre håndteringen og sporbarheten. Svikt i disse pliktene kan føre til at uriktige opplysninger blir gitt ved forsendelse av biproduktene. Det kan få konsekvenser for senere bruk i verdikjeden.

Mattilsynet gjennomførte 118 tilsyn i 116 villfiskmottak. Prosjektet skulle bidra til å sikre riktig håndtering av animalske biprodukter i næringen, samt styrke biproduktkompetansen både hos næringa og Mattilsynet.

Hva sjekket vi?

Mattilsynet sjekket forhold som sikrer at animalske biprodukter blir riktig håndtert i forbindelse med innsamling, kategorisering, identifisering, oppbevaring, lagring og sporbarhet. I tillegg ble det kontrollert om internkontrollsystemet kunne vise til hvor og i hvilken kategori animalske biprodukter oppstår, og virksomhetens bruk av handelsdokument.

Regelverksetterlevelsen må bedres

Regelverksbruddene som ble avdekket hadde varierende alvorlighetsgrad. Mangelfull dokumentasjon i internkontrollsystemet på hvor de animalske biproduktene oppstår, vurdering av kategori og hvordan de skal håndteres gikk igjen. Kartlegging av hvor animalske biprodukter kan oppstå i virksomheten og riktig kategorisering og identifisering er viktig for den videre håndteringen og sporbarheten.

Mattilsynet skal føre biprodukttilsyn i villfiskmottak som en naturlig del av sjømattilsynet fremover, og vi forventer at avvikene som ble avdekket i prosjektet lukkes, og at næringa etterlever biproduktregelverket.

Hva er animalske biprodukter og hvordan skal det håndteres?

I villfiskmottak oppstår det animalske biprodukter hvis fiskeprodukter eller restråstoff ikke lenger beregnes til mat. Da blir dette næringsmiddelavfall og animalske biprodukter. I det øyeblikk et materiale blir definert som et animalsk biprodukt, kan det ikke oppgraderes til humant konsum igjen.

Biproduktregelverket er grunnleggende hygieneregler for å sikre folke- og dyrehelsa ved håndtering av animalske biprodukter. Etterlevelse av regelverket sikrer at biproduktene håndteres på en hensiktsmessig trygg og miljømessig måte til riktig bruk (dyrefôr, gjødsel, energiformål, mv.).

Biprodukter kategoriseres i 1-, 2- og 3-materiale ut fra risiko for dyre- og folkehelse. Kategori 1-materiale har høyest risiko og går normalt til forbrenning. Kategori 2-materiale kan ikke brukes til fôr til matproduserende dyr eller kjæledyr. Det meste av biproduktene som oppstår i villfiksmottak er kategori 3-materiale med lavest risiko, og kan normalt brukes til fôr til alle dyr etter videre bearbeiding.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner