Servicebåter som kverner og ensilerer dødfisk skal godkjennes

Publisert 30.11.2018     Sist endret 11.12.2018

Det er en trend at servicebåter kverner og ensilerer dødfisk i akvakulturanlegg. Dette er godkjenningspliktig mellomliggende aktivitet etter animaliebiproduktregelverket. Se generell veiledning om godkjenning av mellomliggende aktivitet og lager.

Innsamling, sortering, kverning og ensilering av dødfisk skal utføres på en måte som hindrer spredning av fiskesykdommer og sikrer sporbarhet. Rutinene skal være dokumentert i internkontrollen.

Les mer: Opptak og håndtering av dødfisk i oppdrettsanlegg

Hvis servicebåter håndterer både animalske biprodukter kategori 2 og 3 skal virksomheten ha en skriftlig fareanalyse basert på HACCP-prinsipper, med nødvendige tiltak og rutiner for å sikre etterlevelse av animaliebiproduktregelverket.

Dødfisk som tas opp av akvakulturanlegg er normalt animalske biprodukter kategori 2 materiale.

Se veiledning om Fartøy som slakter oppdrettsfisk til animalske biprodukter. Slike fartøy må oppdatere sine risikovurderinger og rutiner i internkontrollen dersom de også samler inn og kverner dødfisk.

Se følgende bestemmelser i animaliebiproduktregelverket:

 • Hovedforordning (EF) 1069/2009
 1. artikkel 24 h) om godkjenning av mellomliggende aktivitet
 2. artikkel 21 og 22 om sporbarhet
 3. artikkel 25 punkt 1 og 2 om generelle hygieneregler
 4. artikkel 29 om internkontroll med fareanalyse og kritiske kontrollpunkt
 • Gjennomføringsforordning (EU) 142/2011
 1. artikkel 17 med henvisning til vedlegg VIII om krav til innsamling og transport, identifisering, handelsdokumenter og register over forsendelser
 2. Artikkel 19 om krav til mellomliggende aktivitet som henviser til alminnelige krav og hygienekrav i vedlegg IX

Transportører er registreringspliktige

Servicebåter som kun transporterer animalske biprodukter fra akvakulturanlegg til godkjent mottaker skal være registrert som transportør etter animaliebiproduktregelverket. Se generell veiledning om registrering av transportører.

Også transportører av animalske biprodukter og avledede produkter skal gjøre det som er mulig for å hindre spredning av fiskesykdommer i sin virksomhet.  Dette innebærer blant annet å rengjøre og desinfisere fartøyet ved behov, og sette seg inn i aktuelle offentlige bestemmelser for sykdomsbekjempelse f.eks. krav til servicefartøy i PD-forskriften.

Se følgende bestemmelser i animaliebiproduktregelverket:

 • Hovedforordning (EF) 1069/2009
 1. artikkel 23 om registreringsplikt
 2. artikkel 28 om egenkontroll
 • Gjennomføringsforordning (EU) 142/2011
 1. artikkel 17 med henvisning til vedlegg VIII om krav til innsamling og transport, identifisering, handelsdokumenter og register over forsendelser
 2. vedlegg IX, kapittel IV om registrerte driftsansvarlige
Fant du det du lette etter?