Transportører av animaliebiprodukter skal registrere seg

Publisert 22.01.2019     Sist endret 01.03.2023

Mattilsynet fører prioritert tilsyn med registreringspliktige transportører av animaliebiprodukter i 2019.

Transportører av animalske biprodukter og avledede produkter registrerer seg som «Annen registrert operatør» med aktivitetskode «TRANS» ved å levere skjema «Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet» på Mattilsynets skjematjenester, eventuelt via altinn. Opplysningene skal holdes oppdatert ved innsending av nytt skjema. Registrerte transportører kommer på Mattilsynets offisielle liste over animaliebiproduktvirksomheter – andre registrerte operatører.

Det er norsk virksomheten som disponerer kjøretøy/fartøy og ansetter sjåfør/mannskap som er registreringspliktig i Norge.  Utenlandske transportforetak skal være registrert i hjemlandet.  Både hovedleverandør og underleverandør av transporttjenester skal være registrert.

Opplysningene holdes oppdatert ved innsending av skjema «Endre biproduktvirksomhet».

Registreringskravet gjelder ikke når virksomheten:

  • allerede er registrert eller godkjent for håndtering av animalske biprodukter og/eller avledede produkter, og kun transporterer egne varer
  • allerede er registrert eller godkjent for næringsmiddelproduksjon, og kun transporterer animalske biprodukter som oppstår der
  • transporterer animalske biprodukter og/eller animalske biprodukter innenfor samme geografiske enhet f.eks. mellom bygninger på samme adresse.

Beskyttelse av dyrehelse og folkehelse

Formålet med kravene er å beskytte dyre- og folkehelsen ved å sikre sporbarhet og hindre kryssforurensing og smitteoverføring.

  • Hygiene og oppbevaring under transport

Bruk kjøretøy og beholdere som er tildekket og lekkasjesikre.

Vask, desinfiser og tørk kjøretøy og beholdere før hvert bruk.

Hold ulike partier og kategorier av animalske biprodukter og avledede produkter adskilt slik at de ikke forurenser hverandre, eller næringsmidler. 

  • Sporbarhet

Sjåfør/mannskap skal ha direkte tilgang til handelsdokument og registeropplysninger slik at dette kan kontrolleres av Mattilsynet på stedet.  En original av handelsdokumentet skal følge med forsendelsen og leveres mottaker, og transportøren skal ha kopi. 

Transportøren skal føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument, med minimum materialets opprinnelsessted.  Merk at krav til register ikke gjelder transportører registrert for fôr.

Handelsdokument og registeropplysninger skal oppbevares i minst to år. 

  • Også registreringskrav i andre regelverk

Transportører av fôrvarer må i tillegg registrere seg etter fôrhygieneregelverket.

Aktuelle bestemmelser i animaliebiproduktregelverket

Se animaliebiproduktforskriften §22 og §23 og §25 samt Forordning (EF) 1069/2009 Artikkel 23 samt Forordning (EU) 142/2011 Artikkel 17 og 20 og vedlegg VIII og vedlegg IX kapittel IV.  Se utfyllende veiledning på mattilsynet.no.

Fant du det du lette etter?