Høring: Forslag til opprettelse av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal

Publisert 07.01.2022     Sist endret 08.01.2022

Mattilsynet foreslår å opprette kontrollområde for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.

ILA ble påvist på fisk ved settefisk-og stamfiskanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke 7. desember 2021. Salmar Farming AS driver med produksjon av laks på anlegget.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved anlegget Reistad, foreslår Mattilsynet å opprette en forskrift om kontrollområde for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke.

Hovedinnholdet i den foreslåtte forskriften

  • Formålet med kontrollområdeforskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet vil bestå av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen vil omfatte sjøanlegget 207996 Skarbukta og settefisk- og stamfiskanlegget 12842 Reistad som fikk påvist ILA i desember 2021.
  • Overvåkingssonen består av lokalitetene 13852 Gjermundnes, 37937 Hjelvik II, 13672 Hjelvik, 12844 Seterneset, 14043 Lybergsvika, og 13669 Furneset

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

Kontrollområdeforskrift vil få betydning for settefiskanlegget og anleggene som er omfattet av forskriften, aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor kontrollområdet, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften vil legge restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet vil oppheve bekjempelsessonen når fisken fra anleggene med påvist smitte i bekjempelsessonen er destruert, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og anleggene innenfor bekjempelsessonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriftens § 5. Bekjempelsessonen vil i deretter innlemmes i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt anlegget Reistad

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. «Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.»

Forskriftsmalens § 5 om tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i sjø i bekjempelsessone endres og justeres slik at den tilpasses til også å gjelde landanlegget 12842 Reistad med laksefisk, herunder rogn og stamfisk, som blir liggende i bekjempelsessonen.

§5 første ledd skal endret lyde: «Anlegg med laksefisk skal oversende ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på kar og merdnivå til Mattilsynet.»

§5 andre ledd skal endret lyde: «Anlegg med laksefisk skal føre registrer over besøk på anlegget og gi informasjon om smittestatus til alle besøkende som kan komme i kontakt med fisk og utstyr/materiale som kan overføre smitte.»

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet.

§5 tredje ledd skal endret lyde: «Fisk fra anlegg med laksefisk med påvist eller grunn til mistanke om ILA skal slaktes eller destrueres innen en fastsatt frist i henhold til en individuell plan godkjent av Mattilsynet. Etter at anlegget er tømt for fisk skal det rengjøres og desinfiseres. Anlegget skal deretter brakklegges i minimum tre måneder.»

§5 fjerde ledd skal endret lyde: «Anlegg med laksefisk der ILA ikke er påvist skal, etter at det er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres.»

§5 femte ledd skal endret lyde: «Alle anlegg med laksefisk i bekjempelsessonen skal etter rengjøring/desinfeksjon gjennomføre felles brakklegging i minimum to måneder.»

§5 syvende ledd skal endret lyde: «Anlegg med laksefisk må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.»

Forskriftsmalens § 10 om tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i overvåkningssonen, tilpasses krav til landbaserte anlegg..

§10 første ledd skal endret lyde: Anlegg med laksefisk skal ukentlig oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på kar og merdnivå.

§10 andre ledd første setning skal endret lyde: «Anlegg med laksefisk skal minst ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte.»

Forskriftsmalens andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Forskriftsmalens § 13 om opphevelse av bekjempelsessonen tilpasses til også å gjelde landanlegg.

§13 første setning skal endret lyde: «Etter at all laksefisk fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut eller destruert, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves.»

For mer informasjon, se vedlagt høringsbrev og forslag til endringsforskrift.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

 

 

Høringsfrist: 18.02.2022
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Åkerblå As 18.02.2022
Hjelvik Matfisk AS og Hjelvik Settefisk AS 18.02.2022
Salmon Evolution Norway AS 18.02.2022
SalMar Farming AS 17.02.2022

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Magne A.C Mo, avdeling Nordmøre og Romsdal, tlf.: 22 77 86 07 / 982 47 902
Rådgiver Christina Gøytil, hovedkontoret, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.