Ikke lenger mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 14.09.2023     Sist endret 14.09.2023

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er ikke lenger mistanke om Iinfeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10790 Olderfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway Salmon AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Mistanken blir fjernet fra BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Cermaq Norway Salmon AS varslet Mattilsynet 1. juni 2023 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 10790 Olderfjord.

Mistanken var basert på positive analyseresultater (PCR) gjennomført av Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Oppfølgende prøver fra lokaliteten har ikke bekreftet diagnosen ILA.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning ble lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten ble tømt for fisk 9. juni 2023. Mattilsynet godkjente gjennomført rengjøring og desinfeksjon av lokaliteten 16. juni 2023.

16. september 2023 har lokaliteten gjennomgått tre måneders brakklegging, og restriksjonene blir dermed opphevet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Are Strøm, spesialinspektør, Region Nord, avdeling Salten – Bodø.

Tlf: 22 77 79 20

Sofus L. Olsen, spesialinspektør, Region Nord, avdeling Finnmark. 

Tlf: 22 77 89 37


Kontaktinformasjon

Are Strøm, spesialinspektør, Region Nord, avdeling Salten – Bodø.

Tlf: 22 77 79 20

Sofus L. Olsen, spesialinspektør, Region Nord, avdeling Finnmark. 

Tlf: 22 77 89 37