Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Austevoll, Sund og Os kommuner i Hordaland fylke

Publisert 24.04.2020     Sist endret 24.04.2020

Mattilsynet har 24. april 2020 fastsatt forskrift om endring av kontrollområdeforskriften for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austevoll, Sund og Os kommuner i Hordaland fylke.

ILA ble onsdag 20. april 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 32877 Skorpo i Bjørnafjorden kommune. Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS/Sjøtroll Havbruk AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Skorpo er omfattet av overvåkingssonen i det eksisterende kontrollområdet for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 11543 Buholmen i januar 2018. Det er senere blitt utvidet to ganger etter nye utbrudd ved lokaliteter i området. Påvisningen ved lokalitet Skorpo er den femte påvisningen i dette området siden januar 2018.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Skorpo, endrer Mattilsynet gjeldende forskrift om kontrollområde for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner i Hordaland fylke. Endringen innebærer at både bekjempelsessonen og overvåkingssonen i kontrollområdet utvides. Utvidelsen tar utgangspunkt i lokalitet Skorpo. Kontrollområdet gjelder etter utvidelsen i kommunene Austevoll, Øygarden, Bjørnafjorden, Bergen og Tysnes kommuner, Vestland fylke.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Utvidelsen av bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 32877 Skorpo 32877 Skorpo, 20115 Skjerholmen N, 31038 Buarøy, 31157 Fiksneset, 20595 Kyrholmen S, 25835 Flatøyflu, 29336 Trælsøyosen og 24735 Gulhomen.
  • Ni anlegg inngår i utvidelsen av overvåkingssonen, se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av soner.
  • Forskriftens § 5 tredje ledd oppheves. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen slik det fremgår av § 5 tredje ledd skal gjennomføres av Mattilsynet. Mattilsynet arbeider med å oppheve kravet i gjeldende kontrollområdeforskrifter for ILA.
  • Forskriftens kommune- og fylkesnavn oppdateres slik at den samsvarer med kommune- og fylkessammenslåinger fra 1. januar 2020.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Se også:

Kart: ILA kontrollområde Austevoll, Øygarden, Bjørnafjorden, Bergen og Tysnes kommuner, Vestland 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, Seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, Seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.