Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Dyrøy, Senja, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 18.06.2020     Sist endret 18.06.2020

Mattilsynet har 18. juni 2020 fastsatt forskrift om endring av kontrollområdeforskriften for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Dyrøy, Senja, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke.

ILA ble fredag 29. mai 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 31738 Bjørga i Sørreisa kommune. Lokaliteten drives av Salaks AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Bjørga ligger i nærheten av kontrollområde for ILA i Dyrøy, Senja, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 23055 Storvika V i april 2020. Lokalitet Bjørga ligger i et sykdomsbelastet området, og utbruddet ved lokaliteten er den fjerde påvisningen av ILA i området siden oktober 2019. Det er tidligere blitt opprettet tre kontrollområdeforskrifter for ILA i dette området som følge av påvisningene. Det er alvorlig at sykdommen på nytt er påvist i området, noe som forverrer sykdomssituasjonen.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Bjørga, endrer Mattilsynet gjeldende forskrift om kontrollområde for ILA i Dyrøy, Senja, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke. Endringen innebærer at det opprettes en ny bekjempelsessone i kontrollområdet. Den nye bekjempelsessonen tar utgangspunkt i lokalitet Bjørga. Overvåkingssonens utstrekning utvides slik at den også blir liggende utenfor den nye bekjempelsessonen.

Hovedinnholdet i endringsforskriften

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.

  • Kontrollområde består av to bekjempelsessoner og én overvåkingssone.

  • Opprettelse av den nye bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 31738 Bjørga, 34057 Mohamn og 30216 Kvitfloget.

  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter i kontrollområdet og utstrekningen av sonene.

  • Vedlegg 2 til kontrollområdeforskriften er oppdatert. Vedlegget beskriver helsekontroller med prøveuttak for ILA i overvåkingssonen.

  • Kontrollområdet gjelder etter utvidelsen i kommunene Sørreisa. Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Se også kartet: ILA kontrollområde Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

For mer informasjon se vedlagt fastsettelsesdokument.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75  og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75  og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.