Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark

Publisert 15.10.2021     Sist endret 15.10.2021

Mattilsynet har 15. oktober 2021 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark.

ILA ble 6. oktober 2021 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 36099 Store Kobbøy i Hammerfest kommune. Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Store Kobbøy ligger i gjeldende bekjempelsessone 3 til kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 15460 Laholmen i januar 2020.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Store Kobbøy, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måøy kommuner i Troms og Finnmark, og foretar en utvidelse av bekjempelsessone 3 med utgangspunkt i lokalitet Store Kobbøy. Det innlemmes ikke flere lokaliteter i forbindelse med utvidelsen.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Gjeldende bekjempelsessone 3 utvides omkring lokaliteten 36099 Store Kobbøy.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anlegget i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen omgjøres eller innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Se også:

ILA kontrollområde Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.