Kunngjøring

Mattilsynet opphever vernesone 3 i restriksjonssone for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke.

Publisert 16.05.2022     Sist endret 16.05.2022

Mattilsynet har 16. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet vernesone 3 rundt lokalitetene16055 Kråkeberget og 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Bekjempelsessone 3 i kontrollområdet har sin bakgrunn i utbrudd av fiskesykdommen ILA ved lokaliteten 16055 Kråkeberget i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke, stadfestet av Mattilsynet 9. juni 2021. Bekjempelsessonen ble senere utvidet da lokaliteten 36099 Store Kobbøy fikk stadfestet ILA diagnose 6. oktober 2021.

Anleggene ble tømt for fisk hhv 07.11. og 21.12.2021, og opprydding, vask og desinfeksjon av anleggene ble godkjent av Mattilsynet 16.02.2022. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dato. Sykdomsrestriksjonene på akvakulturanlegget er opphevet.

Krav til varighet for brakkleggingsperiode ble oppfylt 16. mai 2022 for de infiserte anleggene som er de eneste lokalitetene i vernesone 3. Dette tilsier at vernesonen kan oppheves og gjøres om til overvåkingssone jfr forskriftens § 13.

Vernesonen oppheves, og restriksjonssonen går over i en overvåkingsfase fra 16. mai 2022. Lokalitetene i tidligere vernesone 1 og 2 blir også med i overvåkningssonen frem til det er gått 2 år siden vernesonen de tilhørte ble opphevet. Lokaliteter som ikke har vært i vernesone tidligere, tas ut av forskriften. Utover endringen som opphever vernesonen og endrer overvåkingssonens utstrekning, foretas det følgende endringer i restriksjonsområdeforskriften:

Gjeldende § 10 første ledd endres til; «Det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkingssonen til utsett i andre akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen. Forbudet gjelder ikke flytting av fisk til slaktemerd ved slakteri».

Fisken i anleggene i den nye overvåkningssonen skal overvåkes i to år fra opphevelse av vernesonen lokaliteten lå i.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at siste vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 16. mai 2024.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.