Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Bø og Skatleia kommuner i Nordland fylke

Publisert 09.06.2021     Sist endret 09.06.2021

Mattilsynet har 9. juni 2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bø og Øksnes kommuner i Nordland fylke.

ILA ble 21. mai 2021 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 19635 Skatleia i Bø kommune, Nordland. Lokaliteten drives av Eirik Kristoffersen og Sønner AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Skatleia, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Bø og Øksnes kommune, Nordland fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 19635 Skatleia, 11252 Vindhammeren, 10504 Vedvika, 11251 Hysjorda og 27176 Jennskarbotn.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Fire anlegg inngår i overvåkingssonen, se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen omgjøres så til en overvåkingssone som opprettholdes minst i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Skatleia

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk og utsett av fisk i slaktemerdene til lokaliteten Jennskarbotn. Adgangen til å gi unntak fra forbudet mot utsett i slaktemerdene gjelder frem til den samtidige brakkleggingen av anleggene i bekjempelsessonen starter.

Forskriftens § 5 første ledd andre setning tilføyes. Kravet om ukentlig oversendelse som viser daglig dødelighet på merdnivå gjelder ikke for lokaliteten Jennskarbotn.

Forskriftens § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet.

Se også: ILA kontrollområde Bø og Øksnes kommuner

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø tlf: 22 77 80 75

og

rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 82 36.


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø tlf: 22 77 80 75

og

rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 82 36.