Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, i Vestland og Rogaland

Publisert 18.06.2020     Sist endret 18.06.2020

Mattilsynet har 18. juni 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylke.

ILA ble torsdag 11. juni 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 17015 Seglberget i Kvinnherad kommune. Lokaliteten drives av Alsaker Fjordbruk AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Seglberget, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 17015 Seglberget, 24135 Utåker, 21755 Tendalsvik, 12107 Molnes, 12109 Ebne, 12128 Dyrnes, 12127 Mælen og 12134 Maradalen.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser.
  • Tolv anlegg inngår i overvåkingssonen, se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av soner.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Seglberget

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre punktum endres til at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet. Mattilsynet arbeider med å oppheve kravet i gjeldende kontrollområdeforskrifter for ILA.

Forskriftens § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Forskriftens § 10 tredje ledd tilføyes. Akvakulturanlegg 19396 Sunde unntas fra kravene i bestemmelsens første og andre ledd.

Se også kartet: ILA kontrollområde Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, i Vestland og Rogaland

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174, og juridisk rådgiver Magnus Ritland Taule, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 87 29.


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174, og juridisk rådgiver Magnus Ritland Taule, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 87 29.