Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Stavanger, Strand, Sandnes, Randaberg, Kvitøy, Bokn, Tysvær og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Publisert 25.11.2020     Sist endret 26.11.2020

Mattilsynet har 25. november 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i Stavanger, Strand, Sandnes, Randaberg, Kvitøy, Bokn, Tysvær og Hjelmeland kommuner, Rogaland

ILA ble torsdag 19. november 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 12003 Rossholmen N i Stavanger kommune. Lokaliteten drives av Rogaland Fjordbruk AS og Ewos Innovation AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Rossholmen N ligger i nærheten av to eksisterende kontrollområder for ILA. Lokaliteten ligger mellom kontrollområde for ILA i Stavanger, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner i nordøstlig retning og kontrollområde for ILA i Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner i sørøstlig retning.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Rossholmen N, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Stavanger, Strand, Sandnes, Randaberg, Kvitøy, Bokn, Tysvær og Hjelmeland kommuner, Rogaland.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone. Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 12003 Rossholmen N, 12007 Dale II, 33797 Hidlekjerringa og 24715 Langholmen
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, avgrenser kontrollområdets ytre grenser og omfatter 16 lokaliteter. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anlegget i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Se også:

Kontrollområde for ILA - Rossholmen 12003 Stavanger Rogaland 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Synnøve Hodneland, Mattilsynet region Sør og Vest, Avdeling Sunnhordland og Haugalandet, og rådgiver/jurist Astrid Brenne Brunæs, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Synnøve Hodneland, Mattilsynet region Sør og Vest, Avdeling Sunnhordland og Haugalandet, og rådgiver/jurist Astrid Brenne Brunæs, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd.