Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Flatanger kommune i Trøndelag fylke

Publisert 15.11.2021     Sist endret 15.11.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påviset infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 21676 Kråkholmen i Flatanger kommune, Trøndelag. Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS driver oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for påvisning

Bjørøya AS varslet Mattilsynet region Midt 27. oktober 2021 om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Kråkholmen.

Diagnosen ble stadfestet 15. november 2021, på bakgrunn av nye  analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef John B. Falch, Mattilsynet avdeling Namdal, tlf. 22 77 84 12 / 91 69 28 85


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef John B. Falch, Mattilsynet avdeling Namdal, tlf. 22 77 84 12 / 91 69 28 85