Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland fylke

Publisert 15.04.2021     Sist endret 15.04.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for diagnose

GIFAS varslet Mattilsynet 25. mars 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Midt Femris.

Mattilsynet tok ut oppfølgende prøver av fisk fra lokaliteten for eventuell verifisering av ILA 7. april 2021. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen på lokaliteten torsdag 15. april 2021, på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er allerede tømt for fisk.

Kontrollområde

Lokalitet Midt Femris er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Gildeskål, Beiarn og Bodø kommune. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet 13006 Hestholmen 27. mai 2020.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet med utgangspunkt i lokaliteten Midt Femris. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteten Midt Femris.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Arnt Inge Berget, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 30/ 415 03 209

Førsteinspektør Anniken Sørflaten, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 85 94/ 481 88 533


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Arnt Inge Berget, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 30/ 415 03 209

Førsteinspektør Anniken Sørflaten, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 85 94/ 481 88 533