Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 31.08.2020     Sist endret 02.09.2020

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10616 Vinnalandet i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Grieg Seafood Finnmark AS varslet Mattilsynet 19. august 2020 om ILA-mistanke ved lokalitet Vinnalandet.

Den 21. august 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Vinnalandet for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28. august 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus L. Olsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Finnmark. Tlf.: 22 77 89 37
Seniorinspektør Elisabeth Arild, Mattilsynet region Nord, avdeling Finnmark. Tlf.: 22 77 80 98


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus L. Olsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Finnmark. Tlf.: 22 77 89 37
Seniorinspektør Elisabeth Arild, Mattilsynet region Nord, avdeling Finnmark. Tlf.: 22 77 80 98