Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Meløy kommune i Nordland fylke

Publisert 26.07.2022     Sist endret 05.08.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 29776 Teksmona i Meløy kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Nova Sea AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Diagnose

Nova Sea AS varslet Mattilsynet 25. juli 2022 om mistanke om ILA på Teksmona. Mistanken var basert på positive analyseresultater (PCR) fra rutinemessige overvåkingsprøver.

Mattilsynet stadfestet diagnosen 3. august 2022, på grunnlag av nye prøveuttak og analyser utført ved Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner; blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Restriksjonssone

Teksmona ligger i en overvåkingssone i et tidligere etablert kontrollområde for ILA (etter nytt regelverk er «kontrollområde» erstattet med benevnelsen «restriksjonssone»). Nevnte kontrollområde ble opprettet som følge av ILA-utbrudd på lokalitet 11138 Skålsvika i april 2021.

Det vil innen kort tid etableres en restriksjonssone rundt Teksmona for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold, etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på 10-20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Anniken Malene Frantzen Sørflaten, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten.

E-post: anniken.malene.frantzen.sorflaten@mattilsynet.no

Tel.: 22 77 85 94 / 48 18 86 33


Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Anniken Malene Frantzen Sørflaten, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten.

E-post: anniken.malene.frantzen.sorflaten@mattilsynet.no

Tel.: 22 77 85 94 / 48 18 86 33