Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Tysnes kommune i Vestland fylke

Publisert 09.02.2023     Sist endret 09.02.2023

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 26595 Djupevika i Tysnes kommune i Vestland fylke. Lerøy Vest 2 AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 25. januar 2023 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 26595 Djupevika.

Mattilsynet tok ut prøver 2. februar 2023 av fisk ved lokalitet 26595 Djupevika for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen den 9. februar 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjonssone

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, se Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Austevoll, Tysnes, Bjørnafjorden og Fitjar kommuner, Vestland.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Christine Pettersen,  seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. Direktenummer: 22 77 86 66, mobil: 936 09 816

Cecilie Ihle, fagrådgiver, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174


Kontaktinformasjon

Christine Pettersen,  seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. Direktenummer: 22 77 86 66, mobil: 936 09 816

Cecilie Ihle, fagrådgiver, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174