Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ullensvang kommune i Vestland fylke

Publisert 08.02.2023     Sist endret 08.02.2023

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35897 Nye Hessvik i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Bremnes Seashore AS og AS Bolaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Bremnes Seashore AS varslet Mattilsynet 27. januar 2023 om ILA-mistanke.

Den 31. januar 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 35897 Nye Hessvik for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 8. februar 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Restriksjonssone

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse.

Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Christine Pettersen,  seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. Direktenummer: 22 77 86 66, mobil: 936 09 816

Cecilie Ihle, fagrådgiver, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174


Kontaktinformasjon

Christine Pettersen,  seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. Direktenummer: 22 77 86 66, mobil: 936 09 816

Cecilie Ihle, fagrådgiver, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174