Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke

Publisert 29.04.2020     Sist endret 08.05.2020

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13243 Sandvika i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke. MOWI ASA driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 28. april om ILA-mistanke. Mattilsynet tok 4. mai ut prøver av fisk ved lokalitet Sandvika for verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 8.mai på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede gjennomført.

Kontrollområde

Lokalitet Sandvika ligger i bekjempelsessonen for  kontrollområdet for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal.

Som følge av påvisningen av ILA vil Mattilsynet foreta endringer i det eksisterende kontrollområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utvidelse. Endringene må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet Sandvika.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aud Skrudland, spesialinspektør, region midt, tlf.: 957 84 977.


Kontaktinformasjon

Aud Skrudland, spesialinspektør, region midt, tlf.: 957 84 977.