Faktaartikkel

Uttak og analyse av prøver med hensyn på ILA-fri status

Publisert 21.04.2020     Sist endret 29.01.2021

Bakgrunn

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gjennomførte inspeksjon i Norge 20.-29. mai 2019. Hensikten var å evaluere offentlig kontroll med krav til dyrehelse innen akvakultur. ESA avdekket en rekke avvik ved overvåking og andre vilkår for vedlikehold av ILA-fri status.

Som et strakstiltak innførte Mattilsynet i juni 2019 midlertidig stans for utførsel av rogn, melke og levende fisk fra ILA-frie områder i Norge til EU-/EØS-området. Mattilsynet har siden vedtatt en oppdatert liste over ILA-frie områder i Norge, og har åpnet for samhandel med levende materiale fra tre ILA-frie segmenter.

Rådsdirektiv 2006/88/EU fastsetter de overordnede kravene som stilles til uttak av prøver fra fisk for å ha kontroll med fisks helse i medlemslandene i EØS-samarbeidet. Detaljreglene om prøveuttak og analyse av prøvene fremkommer i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1554.

Detaljkravene i beslutning (EU) 2015/1554 er tatt inn i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr. Endringene vil også tas inn i Mattilsynets gjeldende instruks for overvåking og kontroll-programmer («OK-instruksen»).

Uttak og analyse av prøver

Antall prøver som skal tas ut avhenger av hvilken helsestatus (kategori) området har:

  • I kategori I-områder (sykdomsfrie områder), skal det tas 30 prøver to ganger i året (vedlikehold av fristatus).
  • I kategori II-områder (områder med godkjent overvåkningsprogram), skal det tas 75 prøver to ganger i året i minimum en toårs periode og frem til vedlegg 2 i omsetnings- og sykdomsforskriften er oppdatert (for å oppnå fristatus).

For å sikre tilstrekkelig antall risikobaserte prøver kan det være behov for mer enn ett prøveuttak i løpet av hver av de to månedene som utgjør testperioden om våren og testperioden om høsten.

Buffersoner og ekstratiltak

Regelverket krever at det i visse tilfeller vedtas buffersoner og ekstratiltak omkring soner og segmenter. Se fiskehelsedirektivet vedlegg V, del to, med nærmere detaljkrav for hva som vil være nødvendige tiltak.

Mattilsynet vil på vanlig måte forhåndsvarsle vedtak om buffersone og ekstratiltak som vi anser nødvendig å innføre. Lokaliteter som inngår i en buffersone vil bli pålagt overvåking. Slike tiltak vil bli gjort gjeldende spesielt i nærområder omkring segmenter i sjø.

Overvåkingen ved bufferlokaliteter skal starte samtidig med overvåkingen for fristatus for lokalitetene innenfor segmentet. Antall prøver som tas i buffersonene vil kunne variere fra sone til sone avhengig bl.a. av nærheten til andre anlegg.

Mattilsynet tar ut prøvene i ILA-frie områder

For å sikre at overvåkingen av ILA-fri status er i offentlig regi og ikke bare under offentlig tilsyn, skal Mattilsynets inspektører gjennomføre uttak av prøver og stå for forsendelsen av prøvene til utpekte laboratorier eller til Veterinærinstituttet.

Mattilsynet sender prøvene til utpekte laboratorier eller til Veterinærinstituttet

I forbindelse med stamfiskovervåking, har Mattilsynet utpekt private laboratorier for analyse for ILA og BKD. Utpekte laboratorier er PatoGen AS, PatoGen Nord AS, Pharmaq Analytiq AS, SINTEF Norlab AS og Fish Vet Group Norge. De utpekte laboratoriene kan analysere prøver som gjelder ILA-fri status tatt ut av Mattilsynets inspektører.

Det er en forutsetning at det ikke eksisterer en interessekonflikt mellom oppdretter og laboratoriet som svekker tillitten til at prøvene håndteres med tilstrekkelig objektivitet og uavhengighet. Det vil si at utpekte laboratorier som benyttes for offentlige prøver fra en oppdrettslokalitet, ikke kan eies helt eller delvis av oppdrettseier.

Prøvetaking i strid med disse kravene kan medføre at overvåkingen ikke fyller kravene til å oppnå eller vedlikeholde ILA-fri status.

Dersom oppdretter er i tvil om det eksisterer en interessekonflikt, kan Mattilsynet kontaktes for veiledning om kravene i regelverket. 

Oppdretter opplyser Mattilsynets inspektører om hvilket laboratorium prøvene skal sendes til. For å sikre en mest mulig effektiv overvåking ber Mattilsynet om at oppdretter til enhver tid sikrer at det ved aktuelle lokaliteter er tilgjengelig tilstrekkelig og rett prøvetakingsutstyr for Mattilsynets prøvetaking. Utstyret for innsending av prøvene må være ferdig adressert og frankert slik at Mattilsynets inspektører kan sende umiddelbart prøvene ved gjennomført prøveuttak. 

Laboratoriene sender faktura for analyse av prøvene til oppdretter

Laboratoriene som analysere prøvene fra ILA-frie segmenter og soner sender faktura for kostnadene direkte til oppdretter.

Dersom noe er uklart rundt prøver med hensyn på ILA-fri status, ta kontakt med Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Magnhild Daltveit seniorrådgjevar/veterinær, hovudkontoret, avd. fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 86 08 / 992 83 706


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Magnhild Daltveit seniorrådgjevar/veterinær, hovudkontoret, avd. fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 86 08 / 992 83 706