Kriterier for listeføring av fiske- og skjellsykdommer

Publisert 14.01.2015     Sist endret 14.01.2015

Mattilsynet vurderer ofte om en fiske- og skjellsykdom bør legges til den nasjonale sykdomslisten (liste 3), som er et vedlegg til «Omsetnings- og sykdomsforskriften» og lister opp sykdommer som vi i Norge iverksetter offentlige tiltak mot.

Sykdommen legges til eller fjernes fra liste 3 i vedlegg I i Forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr).

I vurderingen om fiskesykdommer bør listeføres, er kriteriene nedenfor lagt til grunn. Kriteriene ble utarbeidet av Mattilsynet i 2008 i forbindelse med implementering av fiskehelsedirektivet:

  1. Sykdommen er ikke listeført i fiskehelsedirektivet.
  2. Sykdommen kan representere en betydelig risiko for dyrehelsesituasjonen i akvakulturanlegg.
  3. Det er vanskelig å bekjempe sykdommen og holde den under kontroll på lokalitetsnivå.
  4. Det kan oppnås og opprettholdes sykdomsfrie områder der dette har betydning for kontroll med sykdommen.
  5. Sykdommen er klart definert på grunnlag av smittsomt agens og/eller patologiske funn.
  6. Sykdommen kan være en trussel mot ville bestander av akvatiske dyr dersom den ikke bekjempes og/eller holdes på et kontrollert lavt nivå.

Ut fra gjeldende kriterier skal sykdommer på liste 3 enten oppfylle kriteriene a, b, c, d og e, eller a, e og f.

Fant du det du lette etter?