Tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd i 2022

Publisert 07.02.2022     Sist endret 30.08.2022

Mattilsynets fiskehelse og -velferdstilsyn retter seg i 2022 mot dødelighets- og velferdshendelser, overskridelser av lakselusgrensen og fiskeslakterier.

I tillegg skal vi veilede om dyrehelsepersonellets rolle og ansvar ved bruk av ikke-medikamentelle metoder for behandling mot lakselus

Mattilsynet bruker felles maler ved tilsynet. Dette gjør tilsynet mer enhetlig, og de som kan vente seg tilsyn kan se hva vi vil rette oppmerksomheten på.

Dødelighets- og velferdshendelser

Mange laks dør som følge av sykdom og lakselusbehandling. Antall rapporterte tilfeller der mange fisk har blitt skadet eller dødd har økt de siste årene.

Helsekontroll utført av fiskehelsetjenestene og varslingsrutiner til Mattilsynet er viktig i arbeidet med å sikre og bedre helse og velferd for oppdrettsfisk.

Dette ser vi på

For å sikre en systematisk oppfølging av hendelser og situasjoner der det kan være dårlig fiskevelferd, har Mattilsynet utarbeidet en tilsynsmal og faglig støtte.

Disse dokumentene er også nyttige for ansatte i havbruksnæringen og fiskehelsetjenestene.

Overskridelser av lakselusgrensen

Lakselusnivåene i oppdrettsanleggene skal holdes lave for å unngå høyt smittepress på ville laksebestander, og for å unngå belastende behandlinger som kan gi dårlig velferd. Oppdretter skal ha kontroll på lakselusnivået og iverksette tiltak for å sikre at lusegrensene overholdes.

Dette ser vi på

Mattilsynet følger opp overskridelser av lusegrensen både hos selskaper og på det enkelte anlegg. Vi følger særlig opp i områder med mye lusesmitte, og der det er langvarige eller store luseoverskridelser. Dersom situasjonen ikke er under kontroll, kan Mattilsynet iverksetter tiltak som redusert produksjon for en periode.

Mattilsynet standardiserer oppfølging av lakselusoverskridelser i oppdrettsanleggene. Alle med overskridelser av lusegrensen får varsel om vedtak. Det vil bidra til mer likebehandling og mer vekt på forebygging.

Fiskehelse og fiskevelferd på fiskeslakterier

Mattilsynet gjennomfører i 2022 en tilsynskampanje i fiskeslakterier der vi skal undersøke om de oppfyller kravene til godkjenning og kravene til fiskehelse- og fiskevelferd.

Veiledning dyrehelsepersonells ansvar i forbindelse med ikke-medikamentelle lusebehandlinger

Mattilsynet skal veilede dyrehelsepersonell og næringen generelt om dyrehelsepersonellets rolle og ansvar ved bruk av ikke-medikamentelle metoder for behandling mot lakselus. Mattilsynet har laget en veileder om dette.

Etter hvert vil vi utvikle kravpunkter som i første omgang vil brukes i forbindelse med Mattilsynets oppfølging av prioriterte velferdshendelser.

Mattilsynet vil kalle organisasjonene som organiserer dyrehelsepersonell inn til et møte for å presentere veileder og tilsynsmateriell før dette publiseres. Vi gjennomfører også opplæring av Mattilsynets inspektører.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Alle bør være forberedt på at de kan få tilsyn selv om utvelgelsen hovedsakelig er risikobasert og basert på tidligere erfaring, historikk, hendelser og rapporterte data og dokumentasjon.

Fant du det du lette etter?