Legemidler til fisk

Publisert 26.11.2012     Sist endret 05.11.2019

Legemiddelbehandling av oppdrettsfisk skal være forsvarlig utfra hensyn til mattrygghet, fiskehelse, fiskevelferd og miljø. Ansvaret for det ligger først og fremst hos fiskehelsepersonell, men også hos oppdrettere og slakteriet.

Nye EU-regler (Forordning (EU) 2019/6) om legemidler til dyr trådte i kraft i Norge 16. september 2022.

De viktigste endringene er:

  • Resepter for antimikrobielle legemidler har en gyldighetsperiode på kun 5 dager.
  • De nye kravene er i stor grad rettet mot å begrense bruken av antimikrobielle legemidler, og dermed redusere utvikling av resistens.
  • Det er krav om å begrunne hvorfor fiskehelsepersonell foreskriver antimikrobielle midler, spesielt i forhold til metafylakse og profylakse, og det må ikke foreskrives mer medisiner enn det som kreves for behandlingen.
  • Krav til innholdet i resepter er utvidet.
  • Regler for bruk av legemidler i henhold til kaskadeprinsippet er blitt tydeligere.
  • Valg av legemidler til akvatiske dyr er utvidet i og med at legemidler fra tredjeland er tatt inn i kaskaden.
  • Tilbakeholdesestider for legemidler etter bruk av kaskaden har fått en ny beregningsmetode.

Vi gjør oppmerksom på at handlingsrommet for bruk av godkjente legemidler off-label forutsetter forsvarlig vurdering og krever god begrunnelse med relevant dokumentasjon fra ansvarlig fiskehelsepersonell.

Regelverk som er endret:

Mattilsynet laget nylig en oppdatert veileder om bruk av legemidler til dyr som omhandler den delen av regelverket som Mattilsynet har tilsynsansvar for.

Les også om terapianbefalingene hos Statens legemiddelverk.

Veileder – forsvarlig forskrivning og bruk av legemidler  (Denne er under revidering.)

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater