Krav ved utvikling av metoder, utstyr og teknologi i akvakultur

Publisert 16.08.2015     Sist endret 17.02.2021

Oppdrettsfisk har rett på god velferd. Derfor må konsekvensene og egnetheten av metoder og utstyr være dokumentert før de kan tas i bruk.

Her kan du lese om hvilke krav regelverket stiller til deg som skal utprøve og dokumentere fiskevelferden i metoder, utstyr og teknologi. 

Se også kravene som gjelder når du skal bruke metoder, utstyr og teknolog

Forsøk og utprøving er nødvendig for å dokumentere fiskevelferd

Det er nødvendig å gjennomføre forsøk og utprøving for å avdekke og dokumentere velferdskonsekvenser. Dette skal gjøres før utstyr og metoder markedsføres og tas i bruk.

Dokumentasjonen skal vise hvilke velferdsmessige konsekvenser metoden har og at metoden er egnet til å ivareta velferden til fisken.

Det skal foreligge en brukerveiledning når det er nødvendig for å sikre riktig bruk av metoden, utstyret eller den teknologiske løsningen.

Du må alltid søke om eller melde Mattilsynet før oppstart av forsøk og utprøvinger.

Søknadspliktige forsøk

De fleste forsøk med nytt utstyr og nye metoder krever godkjenning etter forsøksdyrregelverket. Det er fordi selv lett belastende forsøk og utprøving faller inn under forsøksdyrforskriften.

Dette innebærer bl.a. at utprøving(er) av ikke-medikamentelle metoder mot lus og andre parasitter er søknadspliktig.

Å kombinere medikamentelle og ikke-medikamentelle metoder, eller kombinasjoner av ikke-medikamentelle metoder, innebærer at vi har med nye ikke-utprøvde metoder å gjøre. Derfor må du også søke før du utprøver kombinasjoner av allerede utprøvde metoder.

Alle søknadspliktige forsøk må være tilknyttet en godkjent forsøksdyrvirksomhet.

Mer informasjon om søknadspliktige forsøk:

Spørsmål om søknadspliktige forsøk kan du sende til forsoksdyr@mattilsynet.no

Meldepliktige utprøvinger i akvakulturanlegg

Hovedregelen er at de fleste forsøk er søknadspliktige. Det er unntak for utprøvinger som er så lite belastende at de ikke krever godkjenning etter forsøksdyrregelverket. 

Slike utprøvinger er meldepliktige - se akvakulturdriftsforskriften § 20 tredje ledd.

Du finner mer informasjon om meldepliktige utprøvinger i veilederen (kap. 5.2)

Oppdretter skal melde om utprøvinger til Mattilsynet i god tid og senest fire uker før planlagt oppstart. Bruk dette skjemaet.

Spørsmål om meldepliktige utprøvinger kan du sende til nyemetoder@mattilsynet.no.

Kvalitet på dokumentasjon av velferd

Dokumentasjonen må inneholde beskrivelse av velferdskonsekvensene og under hvilke biologiske, fysiske og kjemiske forhold forsøkene og utprøvingene er gjort.

Det må være en beskrivelse av kravene til fiskens helsestatus, vannmiljø, driftsrutiner ved håndtering og andre faktorer som kan ha betydning for resultatene.

Resultatene danner rammene for når og hvordan metoden kan brukes.

Kompetansekrav ved forsøk og utprøvinger

Det er krav til kompetanse til gjennomføring av både søknadspliktige forsøk og meldepliktige utprøvinger.

Forsøk og utprøvinger må planlegges, gjennomføres, evalueres og dokumenteres av fagpersoner med relevant kompetanse innen fiskevelferd og andre aktuelle fagområder.

Den ansvarlige for utprøvingen må sikre at den holder høy nok faglig standard slik at

  • eventuelle velferdsmessige konsekvenser blir avdekket og rettet opp
  • resultatene og konklusjonene fra utprøvingen er pålitelige

Veileder om utvikling av nye metoder

Mattilsynet har laget en veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr og teknologi i havbruk. 

Veilederen er basert på kravene i dyrevelferdsloven og forskriftene som regulerer velferd for oppdrettsfisk.

Se også

Bare metoder og utstyr som er dokumentert og funnet egent med hensyn på fiskevelferd er tillatt i bruk 

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner