Faktaartikkel

Regelverk om tang og tare

Publisert 23.05.2019     Sist endret 23.05.2019

Det er lite spesifikt regelverk som omfatter tang og tare i matregelverket. Dette har ført til at ulike EU/EØS-land håndterer produkter laget av tang eller tare ulikt.

Flere produkter er fanget opp som helsefarlige via det europeiske meldesystemet RASFF, særlig på grunn av høyt jod-innhold. Norge er en del av RASFF-systemet, med Mattilsynet som kontaktpunkt:

Man kan søke på RASFF –meldinger ved å skrive for eksempel “seaweed” AND “iodine” EU-kommisjonens RASFF portal

På sikt kan man kanskje få et mer harmonisert regelverk, men dette er per i dag uvisst.

Eur-lex: Relevant regelverk for makroalger til bruk i mat og fôr

Regelverket for såkalt «Ny mat» kan også være aktuelt.

«Ny mat» er næringsmidler som ikke i vesentlig grad har blitt brukt til konsum hos mennesker i Norge eller de andre EØS-landene (inkluderer EU) før 15. mai 1997.

Les mer på Mattilsynets nettsider om ny mat 

Ny mat-forskriften krever at ny mat skal være forhåndsgodkjent før omsetning. Det er forbudt å omsette ny mat uten godkjenning. Visse arter eller produkter til bruk i næringsmidler kan derfor være forbudt per i dag. Det er den som skal omsette et næringsmiddel som skal bevise om et næringsmiddel er ny mat eller ikke. For å bevise at et næringsmiddel ikke er ny mat, må man kunne legge fram dokumentasjon på at det aktuelle næringsmiddelet eller ingrediensen har vært brukt til humant konsum i et eller flere EØS-land før 15. mai 1997.

Hvis man etter å ha vurdert tilgjengelig informasjon er usikker, kan man kontakte det medlemslandet hvor man først har til hensikt å omsette næringsmiddelet. Man må skaffe den informasjonen som er nødvendig for at medlemslandet kan avgjøre ny mat-status. I Norge er det Mattilsynet som er ansvarlig myndighet for å avgjøre ny mat-status ved formelle forespørsler etter konsultasjonsprosessen (se ny mat-forskriften § 2). Slike forespørsler om ny mat-status skal rettes til og behandles av Mattilsynets hovedkontor, seksjon merking og kvalitet.

Fant du det du lette etter?