Om Mattilsynet

Publisert 07.01.2013     Sist endret 11.10.2019

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00.

Regelverk under utvikling

Jobbe i Mattilsynet

Mattilsynet kan tilby spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en etat som stadig er i søkelyset. Vi er over 1300 ansatte, med ulik fagbakgrunn.

Vårt samfunnsoppdrag er å passe på at maten vi spiser er trygg, og at planter, fisk og dyr er friske og har det godt. Engasjerte, friske og trygge medarbeidere er en forutsetning for at vi skal nå målene våre.

Se ledige stillinger i Mattilsynet

Søk ledige stillinger med facebook- eller google-profilen din. Du kan også lage ditt eget brukernavn og passord.

Du behøver ikke søke på en konkret stilling for å registrere CV-en din hos Mattilsynet. Du kan også få e-post når relevante stillinger legges ut.

Registrer deg her

Presserom

Import og eksport

Import

Alle næringsmidler som importeres til Norge skal være i overensstemmelse med norsk næringsmiddellovgivning. Importør må være registrert som importør i Mattilsynets skjematjenester (MATS) og har ansvaret for at næringsmiddelet er helsemessig trygt, og at innhold og merking er i overensstemmelse med norske regler. Dersom dette ikke er tilfellet, kan næringsmidlene nektes importert og omsatt.

Det er ulike regler for import/innførsel avhengig av om de kommer fra et EU- / EØS- land (samhandel) eller fra land utenfor EØS-området. En del samhandelsvarer registreres i en felles EU-database kalt TRACES.

Eksport

Norske næringsmidler, drikkevann, dyr, fôr og avslprodukter eksporteres til svært mange land over hele verden. Mattilsynet er et tilsynsorgan som skal påse at næringsmidler som eksporteres ut av landet er trygge og produsert i trygge omgivelser etter norsk regelverk, og i den forbindelse utsteder Mattilsynet attester og erklæringer for eksport ut av Norge.

Internasjonalt arbeid

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre EUs regelverk på en rekke områder som faller inn under Mattilsynets forvaltningsområde, som for eksempel dyrehelse, fiskehelse, mat og fiskemat, fôr og såvarer.

Regelverksutviklingen foregår i ekspertgrupper og komiteer under EU-kommisjonen, der Mattilsynet deltar. Mattilsynet følger opp gjennomføringen av regelverket i norsk rett og fører tilsyn etter dette regelverket. Informasjon om Norges samarbeid med EU om mattrygghet (regjeringen.no).

Mattilsynet deltar også i en rekke andre internasjonale fora, som for eksempel standard og retningslinjer givende Codex Alimentarius, Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), og Den Internasjonale plantevernkonvensjonen (IPPC).

Driftsmeldinger

Tilsyn og prøvetaking

Gebyrer

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av tilsynets brukere i form av gebyrer. Gebyrene og avgiftene går direkte til statskassen og disponeres ikke av Mattilsynet. Mattilsynet baserer sin virksomhet på ordinære bevilgninger over statsbudsjettet.

Gebyrene og avgiftene skal avspeile det reelle arbeidet som utføres ved Mattilsynets tilsyn. Det er lagt til grunn at det over tid skal være rimelig samsvar mellom Mattilsynets utgifter på et område og inntektene fra gebyrer på de samme område.

Du finner informasjon om gebyrene Mattilsynet krever inn på temasidene der dette er aktuelt.

Beredskap

Mattilsynet er en beredskapsetat som må være godt forberedt på å håndtere uønskede hendelser innen hele vårt store forvaltningsområde. Mattilsynet håndterer små og store hendelser hvert år.

I tillegg øver alle kontorer i Mattilsynet på forskjellige beredskapssituasjoner som kan oppstå. Håndtering av reelle hendelser i tillegg til øvelser danner grunnlaget for kontinuerlige forbedringer i planer og kompetanse.

Overvåking og kartlegging

Mattilsynet gjennomfører kvart år ulike overvakings- og kartleggingsprogram. Hovudmålet med dette er å halde oversikt over utvalde område som Mattilsynet har ansvar for.

Informasjonen Mattilsynet hentar ut frå desse programma brukast til å kunne førebyggje, redusere eller fjerne uønska framandstoff, smittestoff eller gifter som finst i mat, drikke eller i levande dyr. Noreg er også, gjennom ulike internasjonale avtalar, pliktig til ha dokumentasjon over tilstanden på einskilde område som Mattilsynet har ansvar for.

I dei fleste overvakings- og kartleggingsprogramma vert det teke systematiske prøver over ein lengre periode. Enkelte overvakings- og kartleggingsprogram kan også gjennomførast i samband med særskilde omstende der det trengs meir kunnskap.

Last ned resultater (pdf)