Om Mattilsynet

Publisert 11.08.2022     Sist endret 16.08.2023

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet til kosmetikk og legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynets roller er å utarbeide forslag til, forvalte og veilede om regelverk, føre risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap, og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

Mattilsynet er en beredskapsetat som må være godt forberedt på å håndtere uønskede hendelser innen hele vårt store forvaltningsområde. Mattilsynet håndterer små og store hendelser hvert år.

I tillegg øver alle kontorer i Mattilsynet på forskjellige beredskapssituasjoner som kan oppstå. Håndtering av reelle hendelser i tillegg til øvelser danner grunnlaget for kontinuerlige forbedringer i planer og kompetanse.

Bærekraft

Økologi

Formålet med økologiregelverket er å sikre at landbruksprodukter, akvakulturprodukter og næringsmidler som markedsføres som økologiske skal overholde kravene til økologisk produksjon. Regelverket skal også ivareta miljøvennlig produksjon og sikre en redelig omsetning.

Gebyrer

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av tilsynets brukere i form av gebyrer. Gebyrene og avgiftene går direkte til statskassen og disponeres ikke av Mattilsynet. Mattilsynet baserer sin virksomhet på ordinære bevilgninger over statsbudsjettet.

Gebyrene og avgiftene skal avspeile det reelle arbeidet som utføres ved Mattilsynets tilsyn. Det er lagt til grunn at det over tid skal være rimelig samsvar mellom Mattilsynets utgifter på et område og inntektene fra gebyrer på de samme område.

Du finner informasjon om gebyrene Mattilsynet krever inn på temasidene der dette er aktuelt.

Godkjente produkter og virksomheter

Import og eksport

Import

Det er ulike regler for import/innførsel avhengig av om de kommer fra et EU- / EØS- land (samhandel) eller fra land utenfor EØS-området. En del samhandelsvarer registreres i en felles EU-database kalt TRACES.

Eksport

Norske næringsmidler, drikkevann, dyr, fôr og avslprodukter eksporteres til svært mange land over hele verden. Mattilsynet skal påse at næringsmidler som eksporteres ut av landet er trygge og produsert i trygge omgivelser etter norsk regelverk, og i den forbindelse utsteder Mattilsynet sertifikater og erklæringer for eksport ut av Norge.

Internasjonalt arbeid

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre EUs regelverk på en rekke områder som faller inn under Mattilsynets forvaltningsområde, som for eksempel dyrehelse, fiskehelse, mat og fiskemat, fôr og såvarer.

Regelverksutviklingen foregår i ekspertgrupper og komiteer under EU-kommisjonen, der Mattilsynet deltar. Mattilsynet følger opp gjennomføringen av regelverket i norsk rett og fører tilsyn etter dette regelverket. Informasjon om Norges samarbeid med EU om mattrygghet (regjeringen.no).

Mattilsynet deltar også i en rekke andre internasjonale fora, som for eksempel standard og retningslinjer givende Codex Alimentarius, Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH), og Den Internasjonale plantevernkonvensjonen (IPPC).

Overvåking og kartlegging

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og kartleggingsprogram. Hovedmålet med å gjennomføre slike program, er å overvåke tilstanden og skaffe kunnskap om Norges status i forhold til fiskehelse, dyrehelse, plantehelse og mattrygghet.

Norge er også, gjennom ulike internasjonale avtaler, forpliktet til å ha dokumentasjon over tilstanden på enkelte av forvaltningsområdene Mattilsynet har ansvaret for.

Informasjonen Mattilsynet innhenter fra programmene benyttes til å forebygge, redusere eller fjerne uønskede fremmedstoffer, smittestoffer eller gifter som finnes i mat, drikke eller i levende dyr.

I listen finner du rapportene fra de siste årene. Du finner flere rapporter under overskriften Overvåkings- og kartleggingsprogrammer inne på de ulike temasidene fra menyen.

Last ned resultater (pdf)

Regelverk under utvikling