Om Mattilsynet

Publisert 07.01.2013     Sist endret 20.05.2022

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet til kosmetikk og legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynets roller er å utarbeide forslag til, forvalte og veilede om regelverk, føre risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap, og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Kontakt oss

Disse kontorene har ansvar for postnummer 6980 - ASKVOLL Tilbake
Avdeling Sunnfjord og Sogn
Besøksadresse(r)
  1. Granden 23, 6856 Sogndal
  2. Firdavegen 6, 6800 Førde
Telefon 22 40 00 00 (sentralbord) 
Faks 23 21 68 01
Region Sør og Vest
Regionkontor 
Jærveien 12, 4319 Sandnes
Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Arbeide i Mattilsynet

Mattilsynet kan tilby spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en etat som stadig er i søkelyset. Vi er over 1300 ansatte, med ulik fagbakgrunn.

Vårt samfunnsoppdrag er å passe på at maten vi spiser er trygg, og at planter, fisk og dyr er friske og har det godt. Engasjerte, friske og trygge medarbeidere er en forutsetning for at vi skal nå målene våre.

Beredskap

Mattilsynet er en beredskapsetat som må være godt forberedt på å håndtere uønskede hendelser innen hele vårt store forvaltningsområde. Mattilsynet håndterer små og store hendelser hvert år.

I tillegg øver alle kontorer i Mattilsynet på forskjellige beredskapssituasjoner som kan oppstå. Håndtering av reelle hendelser i tillegg til øvelser danner grunnlaget for kontinuerlige forbedringer i planer og kompetanse.

Bærekraft

Økologi

Formålet med økologiregelverket er å sikre at landbruksprodukter, akvakulturprodukter og næringsmidler som markedsføres som økologiske skal overholde kravene til økologisk produksjon. Regelverket skal også ivareta miljøvennlig produksjon og sikre en redelig omsetning.

Driftsmeldinger

Gebyrer

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av tilsynets brukere i form av gebyrer. Gebyrene og avgiftene går direkte til statskassen og disponeres ikke av Mattilsynet. Mattilsynet baserer sin virksomhet på ordinære bevilgninger over statsbudsjettet.

Gebyrene og avgiftene skal avspeile det reelle arbeidet som utføres v