Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

Publisert 07.09.2023     Sist endret 11.09.2023

Den alvorlige virussykdommen afrikansk svinepest er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye.

Det var onsdag 6. september at det svenske Jordbruksverket og Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) meldte om at afrikansk svinepest er påvist på et villsvin som ble funnet dødt ved Fagersta i Västmanlands län vest for Stockholm. Dette er i underkant av 200 km fra den norske grensen øst for Kongsvinger. Dyret var ett av totalt syv villsvin som ble funnet døde i området. Afrikansk svinepest smitter kun til dyr av svinefamilien, tamsvin og villsvin, og ikke andre dyr eller mennesker.

Alvorlig sykdom og stor dødelighet

Afrikansk svinepest er en alvorlig virussykdom hos svin som ofte gir alvorlig sykdom og stor dødelighet. I svinehold medfører sykdommen ofte høy dødelighet og store økonomiske tap. Sykdommen ble første gang påvist i EU i 2014 og har siden spredt seg vestover og sydover i Europa og er i dag påvist i 21 europeisk land. I tillegg er sykdommen påvist i flere land i Kaukasus, Russland, Hviterussland, samt en rekke land i Asia og Karibien.

I Europa har spredningen delvis skjedd langsomt ved kontakt mellom villsvin med noen få kilometer i året og delvis ved lengre hopp som en antar skyldes menneskelig aktivitet (f.eks.  ved flytting av dyr, med smitte på klær eller fottøy, med matavfall kastet i naturen).

Tiltak i Sverige – beredskap i Norge

Svenske veterinærmyndigheter har nå iverksatt tiltak for å kartlegge hvor omfattende smitten er. Det innføres blant annet strenge begrensinger på ferdsel i naturen i området hvor de døde villsvinene er funnet. Du kan se oversikt over hvor smitterestriksjonene er innført her

Påvisningen av afrikansk svinepest i Sverige øker sannsynligheten for at smitten kan spres til Norge.

I Norge har vi siden 2020 hatt en Handlingsplan mot villsvin som er utarbeidet i samarbeid mellom Mattilsynet og Miljødirektoratet. Målet for handlingsplanen er færrest mulig villsvin på minst mulig område. Det er iverksatt tiltak for å redusere forekomsten av villsvin i Norge. 

Mattilsynet har også klar en beredskapsplan dersom afrikansk svinepest blir påvist i Norge. Planen inneholder blant annet følgende tiltak som kan bli iverksatt:

Aktuelle tiltak ved påvisning av afrikansk svinepest på villsvin i Norge.

 • Forbud mot all jakt på alle dyrearter og jordbruksvirksomhet i det infiserte området.
 • Forbud mot ferdsel av folk, f.eks. turgåere, bærplukkere, joggere o.l.
 • Opptrappet søk etter kadavre, for registrering, innsamling, prøvetaking og destruksjon.
 • Inngjerding av hele eller deler av området.
 • Økt informasjon til jegere om som har jaktet i området eller skal jakte i andre områder.
 • Hunder skal holdes i bånd.
 • Innsamling av informasjon om avlinger som er innhøstet i området og hvor disse er distribuert.
 • Forbud mot fôring av svin med høy, halm eller gras fra det infiserte området.  Det samme gjelder bruk av strø.
 • Forbud mot flytting av svin fra området.
 • Forbud mot alle ansamlinger av svin.
 • Inspeksjon av alle svinehold for å se på helsetilstand og smitteverntiltak. Ekstra fokus på svinehold der personer i nærkontakt med dyrene også er jegere.
 • Forbud mot hold av gris utendørs.
 • Prøvetaking av alle griser med feber i det smitta området.
 • Mulig organisert reduksjon av villsvinstammen i området.

Mange av disse tiltakene vil også bli iverksatt ved påvisning i svinehold i områder med villsvin.

Andre aktuelle tiltak ved påvisning i svinehold

 • Avliving og destruksjon av alle dyr i svineholdet.
 • Vask og desinfeksjon av grisefjøset.
 • Oppretting av soner på 3 og 10 km rundt det smitta dyreholdet hvor der innføres:
  - Forbud mot alle ansamlinger av svin
  - Forbud mot hold av gris utendørs
  - Inspeksjon av alle svinehold for å se på helsetilstand og smitteverntiltak. Ekstra fokus på svinehold der personer i nærkontakt med dyrene også er jegere

Aktuelle tiltak ved påvisning av afrikansk svinepest i Norge

Budskap til jegere og andre som ferdes i naturen

Vi oppfordrer alle som ferdes i naturen i Norge til å melde fra til Mattilsynet dersom de finner syke eller døde villsvin. Mattilsynet betaler godtgjørelse for slike meldinger, se egen nettsak.

Jegere og andre som ferdes i naturområder med villsvin i Sverige, må sørge for at de ikke tar med seg smitte til Norge. Hovedtyngden av villsvin i Sverige er i områder syd for E16 som går fra Gävle til Kongsvinger.  Situasjonen i Sverige er foreløpig uoversiktlig da en vet lite om hvor utbredt smitten er.

For å unngå smitte er det svært viktig å vaske og desinfisere grundig alt utstyr og klær brukt på jakt og ved annen ferdsel i naturområder med villsvin i Sverige før de brukes i områder med villsvin i Norge.  Støvler brukt i områder hvor villsvin ferdes kan for eksempel bære med seg smitte selv om man ikke har vært i nærheten av selve villsvinet.

Hunder som har deltatt i jakt i villsvinområder i Sverige må vaskes grundig. Personer, utstyr og hunder som har vært i kontakt med villsvin i Sverige, skal ikke komme i kontakt med svinehold i Norge, selv om det er vasket og desinfisert.

Det er forbudt å ta med ustemplet svinekjøtt ut fra områder med restriksjoner for afrikansk svinepest. Som en forholdsregel vil det kreves dokumentasjon på opprinnelse for ustemplet svinekjøtt som innføres til Norge fra land med afrikansk svinepest. Slik dokumentasjon kan være jaktkort eller jaktavtale som beskriver i hvilket område viltet er felt. Ved manglende dokumentasjon vil svinekjøttet kunne beslaglegges og destrueres på grensa til Norge.

Råd til deg som skal jakte villsvin i utlandet

Budskap til svinebønder

Nå er det viktig å tenke på smittevern. Ta fram smittevernplanen din og oppdater denne. Sørg for at ingen som har vært i kontakt med villsvin i Sverige, får komme i kontakt med dine dyr. Dersom du har svin på utegang, bør de ikke kunne komme i kontakt med villsvin. Sikre også at ingen fôrer svin med matrester.

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?