Codex Alimentarius

Publisert 16.11.2005     Sist endret 11.05.2023

Codex Alimentarius er en samling av standarder, veiledninger og «best praksis» vedtatt av Codex Alimentarius Commission (CAC). CAC er den sentrale delen av Joint FAO/WHO Food Standards Program og ble opprettet av FAO og WHO for å beskytte forbrukernes helse og fremme rettferdig praksis for handel med mat. Det første møtet i CAC ble avholdt i 1963. Norge har vært medlem siden opprettelsen.

Codex Alimentarius Commission (CAC) har i dag 188 medlemsland og 1 medlemsorganisasjon (EU) og 243 observatør organisasjoner.

Codex’ standarder og relaterte tekster inneholder krav til mat som har som mål å sikre forbrukeren et trygt, sunt produkt uten forfalskning, korrekt merket og presentert. Codex Alimentarius inkluderer standarder for alle de viktigste matvarene, enten de er bearbeidet, halvbearbeidet eller rå. I tillegg gis det bestemmelser med hensyn til mathygiene, mattilsetningsstoffer, rester av plantevernmidler og veterinærmedisiner, forurensninger, merking og presentasjon, metoder for analyse og prøvetaking, samt veiledninger for import og eksport- systemer.

Codex Alimentarius og norsk regelverk

Codex Alimentarius er ikke en erstatning for, eller alternativ til, nasjonal lovgivning, men henvisningen til Codex standardene i SPS-avtalen gjør at standardene fungerer som internasjonal referanse. Dette betyr at de medlemsstatene som velger å legge Codex standardene til grunn for sin nasjonale lovgivning, automatisk oppfyller kravet om saklig vitenskapelig begrunnelse. Det er derfor viktig at vi deltar for å ivareta norske interesser.

Arbeidet i Codex er drevet av medlemmene, det er åpent, inkluderende og bygget på konsensus. Dette betyr i praksis at alt ligger lett tilgjengelig på hjemmesiden; møteagendaer og -dokumenter legges ut fortløpende og kan leses av alle. Alle standarder og relaterte tekster er også tilgjengelige.

Hvorfor deltar vi?

Norge som medlem av WHO, FAO og WTO har en plikt til å delta i internasjonalt arbeid med å harmonisere regelverk på matområdet.

Norge må som andre land bidra til at det legges til rette for internasjonal omsetning av trygge matvarer. Dette gjør vi ved å fremforhandle harmoniserte bestemmelser, hvor vi og får muligheten til å ivareta vårt eget regelverks prinsipper og verdier. På enkelte områder er det diametrale forskjeller mellom regionene når det gjelder nasjonal regulering. Vi må bidra til at standarder og veiledninger ikke går i feil retning. Det er spesielt viktig for bærekraft og «det grønne skifte» i deler av Europa.

Vi har en betydelig eksport og er tjent med forutsigbare rammer og harmonisert regelverk. Vi bidrar med kunnskap på områder som vi er spesielt opptatt av, som fiskeområdet. Vårt regelverk skal ikke være i strid med Codex`standarder, derfor må vi delta aktivt og påvirke.

Hva bruker vi arbeidet til?

Arbeidet med standarder og relaterte tekster gir Mattilsynet viktige opplysninger som kan ha betydning for nasjonalt regelverksarbeid og arbeidet i EU. Deltakelse i diskusjonene er viktige fordi vi får kjennskap til bakenforliggende motiv for synspunkter som ikke kommer frem i de offisielle rapportene, men som vi kan støte på i arbeidet med markedsadgang. Mattilsynet får også økt kunnskap om andre lands næringsmiddellovgivning og utvikling innen næringsmiddelteknologi. Vi får også bedre forståelse for normer og standarder som fastsettes, som vi igjen kan bruke i vårt veiledningsmateriell.

Prioriteringer for arbeidet i Codex Alimentarius 2022

Mattilsynet og de tre Matdepartementene foretar årlig en gjennomgang av Norges aktivitet i Codex Alimentarius for å prioritere vårt arbeid i det kommende år. Prioriteringene tas på bakgrunn av Matdepartementenes generelle føringer, Mattilsynets oppfølging av disse føringene, og Mattilsynets faglige prioriteringer.

I 2022 vil det kun bli gjennomført 5 (av de 13) sesjoner (for de komiteer vi generelt prioriterer) og hovedvekten av arbeidet vil dermed foregå i elektroniske arbeidsgrupper (EWG). Motoren i arbeidet i Codex har dreid seg fra sesjonene til disse arbeidsgruppene, der hovedvekten av de faglige diskusjonene vil pågå.

Formøter 2023

Analysekomiteen i Codex - CCMAS 42

I forbindelse med at Codex Committee on Methods of  Analyses and Sampling (CCMAS) holder sin 42.Sesjon inviterer vi her næring og andre interessenter til digitalt formøte torsdag 1.juni kl 13:00-13:30, slik at interesserte parter kan gi innspill til saker på agendaen.

Fullstendig agenda, aktuelle dokumenter og kommentarer fra medlemslandene legges fortløpende ut på hjemmesiden for CCMAS42

Av viktige saker på agendaen vil vi nevne sak 3 «Endorsement of Methods of Analysis Provisions and Sampling Plans in Codex Standards», hvor komiteen vurderer metodeforslag fra andre Codex-komiteer. Særlig er det viktig å ivareta våre interesser innen analysemetoder relatert til fisk og fiskeprodukter.

Også sak 6 som gjelder veiledning ved prøvetaking vil vi trekke frem. Det er viktig at veiledningen revideres for å bedre brukervennligheten.

Dersom du ønsker å delta, kan du melde fra til Codex2@mattilsynet.no

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner