Codex Alimentarius

Publisert 16.11.2005     Sist endret 09.04.2018

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius-kommisjonen (CAC) er øverste organ og består av 187 medlemsland og 1 medlemsorganisasjon – EU, i tillegg er det 234 organisasjoner registrert som observatører. Utviklingen av standardene skjer i ulike underkomiteer, og det er CAC som vedtar eller forkaster standardene.

Underkomiteene er enten generelle komiteer (horisontale) eller varestandardkomiteer (vertikale), og i tillegg er det fem regionale komiteer.

Hva gjør underkomiteene?

  • Horisontale komitéer utarbeider generelle bestemmelser, prinsipp- og veiledningsdokumenter for for eksempel merking, hygiene, plantevernmidler, analyser og prøveuttak, tilsetningsstoffer, fremmedstoffer og import og eksport.
  • Varestandard-komitéene utarbeider standarder og «best praksis» -bestemmelser for bestemte varegrupper, for eksempel fett/olje og krydder.
  • WHO/FAOs regionale komitéer arbeider med spørsmål av særskilt betydning for de respektive regioner.

Utarbeidelsen av standardene følger flere trinn og medlemslandene kan spille inn på faste trinn i prosedyren.

Sekretariatet som ligger i FAO i Roma samordner det praktiske arbeid med utsendelse av møtedokumenter, møteplanlegging, meddelelser og annet. Møteagendaer og -dokumenter legges ut på Codex' nettside.

Arbeidet i Codex er viktig og skal prioriteres. Dette er et globalt standardiseringsarbeid som EU tar hensyn til i sitt regelverk, og det er viktig for vårt nasjonale regelverk at vi tidlig er klar over global standardutvikling.

Norge er i denne perioden Europaregionens valgte medlem i Eksekutivkomiteen (CCEXEC). Eksekutivkomiteen er CACs saksforberedende organ. Komiteen ledes av Chair og Vice-Chairs for CAC og består i tillegg av de regionale koordinatorene og syv medlemmer fra følgende regioner: Afrika, Asia, Europa, Latin Amerika og Karibien, Nære Østen, Nord Amerika og Sør-Vest Pasific.

CCEXEC «håndterer» CACs standardutvikling og diskusjonene i CCEXEC vil være retningsgivende for utfallet av saker som skal til CAC. Videre overvåker CCEXEC fremdriften av Codex’ arbeid på generelle saker som for eksempel oppfølging av strategisk plan og budsjett og utfører ellers andre oppgaver som direkte blir gitt av Generaldirektørene i FAO og WHO.

Formøter 2018

Torsdag 12. April kl. 13:00 - 13:30

CCRVDF har møte i Chicago, USA 23. - 27.april.

Inger Halle Skagen og Christine Børnes fra Mattilsynet deltar på møtet.

Les dokumentene her

Av viktige saker på agendaen for CCRVDF:

  • Discussion paper on MRLs for groups of Fish Species (Sak 7)

Norge har i 2017 ledet en elektronisk arbeidsgruppe og samarbeidet med Japan som co-chair. Til nå har det vært få legemidler som har vært vurdert og satt MRL av JECFA, det har derfor ønskelig å finne en metode som kan utvide eksisterende og nye MRL til større fiskegrupper. Metoden må samtidig kunne ivareta mattryggheten til forbrukeren og legge til rette for internasjonal handel. Arbeidsgruppen har lagt fram tre forslag til løsning:

A. Gruppere fisk etter temperatur, salinitet, fettinnhold og utvide MRL innen den begrensede gruppen.

B. JECFA kan utvide MRL til å gjelde alle beinfisk, men sette en konservativ MRL inntil tilstrekkelig data foreligger til å sette endelige MRL’er

C. Utvide MRL til å gjelde alle beinfisk uten en konservativ MRL, men en større andel av risikohåndteringen må være hos den enkelte land eller region.

  • Draft RMR for gentian violet (Sak 5)

Gentian violet er et fargestoff som vi ikke ønsker brukt i forbindelse med produksjon av næringsmidler, fordi det ikke kan settes sikre grenseverdier

  • Draft MRLs for zilpaterol hydrochloride (Sak 6)

Zilpaterol er en vekstfremmer, og Norge ønsker ikke bruk av vekstfremmere til dyr. Dette standpunktet er både ut i fra et «føre var» prinsipp og av hensyn til dyrevelferd. Det har også kommet innvendinger om negativ miljøpåvirkning

  • Draft MRLs for amoxicillin (finfish fillet, muscle), ampicillin (finfishfillet, muscle), flumethrin (honey), lufeneron (salmon and trout fillet), monepantel (cattle fat, kidney, liver, muscle) (85th JECFA) (Sak 6)

Diskusjonen omkring MRLer for avlusningsmidler (Lufenuron) er viktige for Norge

Dersom du ønsker å delta på formøte og/eller gi innspill, vennligst ta kontakt med Hege Ørbeck Sørheim: Codex@mattilsynet.no

 

Vi inviterer med dette til formøte for Codex-komiteen for metoder for prøveuttak og analyser, CCMAS:

Mandag 23. April kl. 12:00 - 12:30

CCMAS har møte i Budapest, Ungarn 7. - 11.mai.

Stig Valdersnes fra Havforskningsinstituttet deltar på møte.

Les dokumentene her

Av viktige saker vil vi spesielt nevne:

Oppdatering av Codex Stan 234, Foreslåtte metoder for analyse og prøvetaking

  • Arbeidet går ut på å oppdatere og rette feil i STAN 234 slik at den kan brukes som fremtidig referanse for alle metoder i Codex og å gi en oversikt over metoder i varestandardene. Dette vil føre til at oppdatering og metodesøk i Codex vil bli enklere i fremtiden siden alle metodene samles i en enkelt standard. Norge har deltatt i den elektroniske arbeidsgruppa og gitt innspill på oppdatering av Stan 234

Oppdatering av GL 50, retningslinjer ved prøvetaking

  • Gl 50 kan være vanskelig å forstå og bruke, og vi er opptatt av at revideringen vil gjøre standarden mer brukervennlig. Elektroniske verktøy for utarbeidelse av prøvetakingsplaner har blitt utviklet av New Zealand som leder den elektroniske arbeidsgruppen. Dette gjør at mange av tabellene i nåværende GL 50 kan fjernes og disse verktøyene vil derfor forenkle standarden vesentlig. Norge har deltatt og gitt innspill i den elektroniske arbeidsgruppa siden siste møte.

Oppdatering av GL 54, Retningslinjer ved måleusikkerhet

  • Saken omhandler forslag til endringer og forbedringer av retningslinjene for måleusikkerhet. Dokumentet har blitt omskrevet fullstendig av Tyskland, som leder den elektroniske arbeidsgruppen, og et nytt kapitel angående måleusikkerhet og prøvetakingsplaner og godkjenning av forsendelser har blitt lagt inn. Norge har deltatt i den elektroniske arbeidsgruppa for å oppdatere GL 54.

Dersom du ønsker å delta på formøte og/eller gi innspill, vennligst ta kontakt med Hege Ørbeck Sørheim: Codex@mattilsynet.no

 

Referater 2016/2017

Fant du det du lette etter?