Codex Alimentarius

Publisert 16.11.2005     Sist endret 24.04.2019

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius-kommisjonen (CAC) er øverste organ og består av 187 medlemsland og 1 medlemsorganisasjon – EU, i tillegg er det 234 organisasjoner registrert som observatører. Utviklingen av standardene skjer i ulike underkomiteer, og det er CAC som vedtar eller forkaster standardene.

Underkomiteene er enten generelle komiteer (horisontale) eller varestandardkomiteer (vertikale), og i tillegg er det fem regionale komiteer.

Hva gjør underkomiteene?

 • Horisontale komiteer utarbeider generelle bestemmelser, prinsipp- og veiledningsdokumenter for for eksempel merking, hygiene, plantevernmidler, analyser og prøveuttak, tilsetningsstoffer, fremmedstoffer og import og eksport.

 • Varestandard-komiteene utarbeider standarder og «beste praksis»-bestemmelser for bestemte varegrupper, for eksempel fett / olje og krydder.

 • WHO / FAOs regionale komiteer arbeider med spørsmål av særskilt betydning for de respektive regioner.

Utarbeidelsen av standardene følger flere trinn og medlemslandene kan spille inn på faste trinn i prosedyren.

Sekretariatet som ligger i FAO i Roma samordner det praktiske arbeidet med utsendelse av møtedokumenter, møteplanlegging, meddelelser og annet. Møteagendaer og -dokumenter legges ut på Codex' nettside.

Arbeidet i Codex er viktig og skal prioriteres. Dette er et globalt standardiseringsarbeid som EU tar hensyn til i sitt regelverk, og det er viktig for Norges regelverk at vi kjenner til global standardutvikling tidlig.

Norge er i denne perioden Europaregionens valgte medlem i Eksekutivkomiteen (CCEXEC). Eksekutivkomiteen er CACs saksforberedende organ. Komiteen ledes av Chair og Vice-Chairs for CAC og består i tillegg av de regionale koordinatorene og syv medlemmer fra følgende regioner: Afrika, Asia, Europa, Latin Amerika og Karibien, Nære Østen, Nord Amerika og Sør-Vest Pasific.

CCEXEC «håndterer» CACs standardutvikling og diskusjonene i CCEXEC vil være retningsgivende for utfallet av saker som skal til CAC. Videre overvåker CCEXEC fremdriften av Codex’ arbeid på generelle saker som for eksempel oppfølging av strategisk plan og budsjett og utfører ellers andre oppgaver som direkte blir gitt av Generaldirektørene i FAO og WHO.

Prioriteringer for arbeidet i Codex Alimentarius 2019

Mattilsynet og de tre Matdepartementene foretar årlig en gjennomgang av Norges aktivitet i Codex Alimentarius for å prioritere vårt arbeid i det kommende år. Prioriteringene tas på bakgrunn av matdepartementenes generelle føringer, Mattilsynets oppfølging av disse føringene og Mattilsynets faglige prioriteringer.

Vi informerer også om fullført arbeid i 2018, relatert arbeid som pågår i Brussel, forslag til nytt arbeid som bør vurderes og eventuelt behov for kunnskapsinnhenting. Prioriteringene er veiledende og det kan oppstå situasjoner som gjør at vi i løpet av året må omprioritere. Hvis du har spørsmål eller behov for mer informasjon, kan disse sendes til codex2@mattilsynet.no.

Formøter 2019

Dersom du ønsker å delta på formøter og / eller gi innspill, vennligst ta kontakt med Hege Ørbeck Sørheim: Codex@mattilsynet.no.

Tirsdag 2. april kl. 13:30 – 14:00

Vi inviterer med dette til formøte for Codex-komiteen for pesticidrester (Codex Committee on Pesticide Residues –CCPR).

CCPR holder sin neste sesjon i Macao, Kina fra 8. april – 13. april.

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir fra Mattilsynet deltar på møtet.

Dokumenter til CCPR - 51 kan lastes ned fra nettsiden til Codex.

Av viktige saker på agendaen vil vi spesielt nevne arbeidet med:

 • Revisjon av klassifiseringen for ulike grupper av næringsmidler og fôr. (Sak 7)
 • Diskusjonsnotatet om IESTI ligningene (IESTI- International Estimate of Short-Term-Intake. IESTI ligningene er en modell for inntaksberegninger.) (Sak 9)
 • Håndtering av stoffer som ikke lenger har støtte (Sak 12)
 • Revisjon av prioriteringsliste for vurdering av stoffer til JMPR (WHO/FAO Joint Meeting of Pesticide Residues) (Sak 14)

Onsdag 24. april kl. 12:30 - 13:00

Vi inviterer med dette til formøte for Codex-komiteen for kontaminanter (Codex Committee on Contaminants in Foods –CCCF).

CCCF holder sin neste sesjon i Yogyakarta, Indonesia fra 29. april - 3. mai.

Julie Tesdal Håland fra Mattilsynet deltar på møtet.

Dokumenter til CCCF-13 kan lastes ned fra nettsiden til Codex.

Av viktige saker på agendaen vil vi spesielt nevne arbeidet med:

 • En CoP for reduksjon av 3-MCPD-estere og glysidylestere (GE) i raffinert olje og produkter laget av raffinert olje. Denne vil omfatte all raffinert olje, også fiskeolje. Det er forholdsvis høye nivåer av 3-MCPDE og GE i fiskeoljer og det er viktig at reduserende tiltak settes i gang.
 • En veileder for risikoanalyser av kontaminanter i mat hvor det ikke er grenseverdier eller er etablert rammeverk for risikohåndtering. Viktig prinsippdiskusjon om hvordan vi skal håndtere tilfeller der vi finner stoffer i lave i nivåer (bla. bedre analysemetoder) og hvor det ikke finnes grenseverdier eller risikovurderinger fra f.eks. JECFA eller EFSA.
 • Grenseverdier for metylkvikksølv i flere fiskearter

Torsdag 9. mai kl 13:00 - 14:00

Vi inviterer med dette til formøte for Codex-komiteen for merking (Codex Committee on Food Labelling CCFL)

CCFL holder sin neste sesjon i Ottawa, Canada fra 13. – 17.Mai

Nina Lødrup deltar på møtet.

Dokumenter til møtet kan lastes ned fra nettsiden til Codex

Dette året er det mange interessante saker, men vi vil spesielt trekke frem disse:

 • Prinsipper for etablering av Front Of Pack (FOP) (Sak 6)
 • Merking av allergener (Sak 8)
 • Merking av alkoholholdige drikker (Sak 10)

Onsdag 15. mai kl. 12:30 - 13:00

Vi inviterer med dette til formøte for Codex-komiteen for metoder for prøveuttak og analyser (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling CCMAS).

CCMAS holder sin neste sesjon i Budapest fra 27. – 31. mai .

Stig Valdersnes fra HI deltar på møtet.

Dokumenter til møtet kan lastes ned fra nettsiden til Codex.

Av viktige saker på agendaen vil vi spesielt nevne arbeidet med:

 • Oppdatering av anbefalte metoder for analyse og prøvetaking (CXS 234) (Sak 5): Oppdatere og rette feil i CXS 234 slik at den kan brukes som fremtidig referanse for alle metoder i Codex og å gi en oversikt over metoder i varestandardene. Dette vil føre til at oppdatering og metodesøk i Codex vil bli enklere i fremtiden siden alle metodene samles i en enkelt standard. Norge har deltatt i den elektroniske arbeidsgruppa og gitt innspill på oppdatering av CXS 234
 • Revisjon av veilederen for måleusikkerhet (CXG 54) (Sak 6): Revisjonen av CXG 54 tar sikte på å forbedre veilederen ved å inkludere variasjon fra delprøvetaking, preprosessering og analyse i måleusikkerheten. Norge har deltatt i den elektroniske arbeidsgruppa og gitt innspill.
 • Revisjon av Codex veilederen for prøvetaking (CXG 50) (Sak 7): Det er viktig at revisjonen av CXG 50 fører til at veilederen blir forenklet og mer forståelig, samtidig som prøvetaking blir effektivisert og risikobasert. Norge har deltatt i den elektroniske arbeidsgruppa og gitt innspill.
Fant du det du lette etter?