Codex Alimentarius

Publisert 16.11.2005     Sist endret 06.05.2022

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius-kommisjonen (CAC) er øverste organ og består av 187 medlemsland og 1 medlemsorganisasjon – EU, i tillegg er det 234 organisasjoner registrert som observatører. Utviklingen av standardene skjer i ulike underkomiteer, og det er CAC som vedtar eller forkaster standardene.

Underkomiteene er enten generelle komiteer (horisontale) eller varestandardkomiteer (vertikale), og i tillegg er det fem regionale komiteer.

Hva gjør underkomiteene?

  • Horisontale komiteer utarbeider generelle bestemmelser, prinsipp- og veiledningsdokumenter for for eksempel merking, hygiene, plantevernmidler, analyser og prøveuttak, tilsetningsstoffer, fremmedstoffer og import og eksport.

  • Varestandard-komiteene utarbeider standarder og «beste praksis»-bestemmelser for bestemte varegrupper, for eksempel fett / olje og krydder.

  • WHO / FAOs regionale komiteer arbeider med spørsmål av særskilt betydning for de respektive regioner.

Utarbeidelsen av standardene følger flere trinn og medlemslandene kan spille inn på faste trinn i prosedyren.

Sekretariatet som ligger i FAO i Roma samordner det praktiske arbeidet med utsendelse av møtedokumenter, møteplanlegging, meddelelser og annet. Møteagendaer og -dokumenter legges ut på Codex' nettside.

Arbeidet i Codex er viktig og skal prioriteres. Dette er et globalt standardiseringsarbeid som EU tar hensyn til i sitt regelverk, og det er viktig for Norges regelverk at vi kjenner til global standardutvikling tidlig.

Norge er i denne perioden Europaregionens valgte medlem i Eksekutivkomiteen (CCEXEC). Eksekutivkomiteen er CACs saksforberedende organ. Komiteen ledes av Chair og Vice-Chairs for CAC og består i tillegg av de regionale koordinatorene og syv medlemmer fra følgende regioner: Afrika, Asia, Europa, Latin Amerika og Karibien, Nære Østen, Nord Amerika og Sør-Vest Pasific.

CCEXEC «håndterer» CACs standardutvikling og diskusjonene i CCEXEC vil være retningsgivende for utfallet av saker som skal til CAC. Videre overvåker CCEXEC fremdriften av Codex’ arbeid på generelle saker som for eksempel oppfølging av strategisk plan og budsjett og utfører ellers andre oppgaver som direkte blir gitt av Generaldirektørene i FAO og WHO.

Prioriteringer for arbeidet i Codex Alimentarius 2021

Mattilsynet og de tre Matdepartementene foretar årlig en gjennomgang av Norges aktivitet i Codex Alimentarius for å prioritere vårt arbeid i det kommende år. Prioriteringene tas på bakgrunn av Matdepartementenes generelle føringer, Mattilsynets oppfølging av disse føringene, og Mattilsynets faglige prioriteringer.

Når det gjelder Mattilsynets prioriteringer for 2021, vises det til prioriteringsnotatet for 2020, i og med at alle møtene fra mars 2020 og ut året ble utsatt til 2021. Vi foreslår derfor at 2020 notatet legges til grunn når det gjelder prioriteringsgrunnlag og forutsetninger. Dokumentet om Codex prioriteringer for 2021 gir informasjon om møteplan for 2021, arbeidet som har pågått i 2020 og vil på gå frem til sesjonene i 2021, herunder arbeidsgrupper og invitasjoner til innspill, samt virtuelle møter som er avholdt.

Hvis du har spørsmål eller behov for mer informasjon, kan disse sendes til codex2@mattilsynet.no.

Formøter 2022

Dersom du ønsker å delta på formøter og / eller gi innspill, vennligst ta kontakt via Codex@mattilsynet.no.

CCFH 52 – Hygienekomiteen i Codex

Codex Committee on Food Hygiene CCFH – Hygienekomiteen) avholder sin 52. sesjon 28. februar-9.mars 2022.

I den forbindelse inviterer vi til digitalt formøte 17.februar kl 13:00-13:30. Dersom du ønsker å delta på formøtet, gi beskjed til codex2@mattilsynet.no.

På formøte deltar delegasjonen og andre representanter fra Mattilsynet, samt de tre matdepartementene.

Komiteen jobber med standarder og veiledende tekster knyttet til næringsmiddelhygiene, og på sesjonen vil følgende bli behandlet:

  • En veiledning for håndtering av utbrudd av matbårne sykdommer
  • Trygg bruk av bruk og gjenbruk av vann matproduksjonen
  • STEC

Dere finner mer informasjon om agenda, aktuelle dokumenter og kommentarer fra medlemslandene på hjemmesiden for CCFH 52-  som oppdateres fortløpende.»

Fant du det du lette etter?