Døde produksjonsdyr

Publisert 22.08.2012     Sist endret 15.06.2020

Dette skjema skal berre nyttas av deg som bur i Finnmark, eller andre stader der Biosirk Norge ikkje køyrer.

Alle andre skal melde frå om døde dyr til Biosirk Norge AS når de bestiller henting av det døde dyret.

Følgjande dyr skal takast prøver av

  • Døde storfe over 4 år *
  • Døde sauer og geiter over 18 månader
  • Døde hjortedyr (inkludert tamrein) over 12 månader

Aldersgrensene over gjeld ikkje når dyret har endringar i åtferd eller har mista evna til å bevege seg naturleg. Det kan vera teikn på hjernesjukdom. I slike tilfelle må du ringe Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Første steg av utfyllinga:

Vi finn ikkje produsentnummeret.
Du kan likevel fortsetja utan å fylle inn dette nummeret.
Neste side har eit felt for kvar dyret er å finna.