EFTA Surveillance Authority (ESA)

Publisert 08.06.2012     Sist endret 15.11.2023

ESA (EFTA Surveillance Authority) kommer til Norge på jevnlige inspeksjoner for å se hvordan norske myndigheter etterlever EØS-forpliktelsene sine på mattrygghets- og veterinærområdet.

ESA påser at EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) implementerer direktivene EU vedtar i sine lovverk, og kontrollerer at reglene i EØS-avtalen blir overholdt. De er også samkjørte med EUs inspektorat (Directorate on Health and Food Audits and Analysis) som kontrollerer EU-medlemslandene.

Gjennom formelle prosedyrer tar ESA opp forhold de mener er i strid med EØS-avtalen. Hvis det aktuelle landet ikke er enig og ikke vil etterkomme kravet, ender saken opp for EFTA-domstolen. Enkeltpersoner og bedrifter kan klage inn mulige brudd på EØS-avtalen til ESA.

ESAs inspeksjonsprogram for 2024

Det er planlagt både digitale revisjoner, inspeksjoner på stedet og skrivebordbasert informasjonsinnhenting på ulike områder. Programmet inneholder informasjon om tema, type kontroll og planlagt periode. Det utarbeides rapporter som finnes på ESAs sider (ESAs inspeksjonsrapporter)

Tema/type kontrollTidsperiode
Revisjoner – gjennomføres fysisk til stede 
Kjemisk og mikrobiologisk trygghet for ikke animalske produkter 4 – 13 november
Import kontroll, produkter av ikke animalske opprinnelse fra Ikke EØS land og verifikasjon av re-oppnevnte grensekontrollstasjoner

4 – 8 mars (digitalt)

11 – 15 mars

Dyrevelferd hold av gris og oppfølging etter tidligere revisjon dyrevelferd under transport 30 sept. – 9 oktober
Skrivebordbaserte analyser og andre aktiviteter 
Mattrygghet, reststoffer og kontaminanterIkke bestemt
Dyrehelse, implementering av overvåkingsprogram og kontroll tidspunkt ikke bestemt i forhold til fristatus for enkelte sykdommer Ikke bestemt
Økologisk produksjon, gjennomgang av data rapportert fra NorgeIkke bestemt
Import fra 3. land av produkter og dyr, etterlevelse av krav ved grensekontrollstasjonerVed søknad
Generelle og horisontale aspekter, oppfølging av revisjoner, sektorbasert og generelle Ikke bestemt

 

Endringer i programmet både på tema, type kontroll og tidsperiode kan forekomme.

Rapporter etter ESA-inspeksjoner

ESAs oppdaterte landprofil for Norge

ESA kontrollerer at Norge har på plass effektive tiltak for mat- og fôrtrygghet samt dyrehelse og -velferd.

Landprofilen viser at Norge i løpet av de siste årene har fulgt opp de fleste anbefalingene fra ESA med ulike tiltak. Norske myndigheter fortsetter arbeidet med forbedringspunktene som fortsatt ikke er innfridd fullt ut, og samarbeider med ESA om de gjenstående oppgavene.

Landrapporten er oppdatert per juli 2020, basert på en oppfølgingskontroll i februar 2020. Rapporten gir en oversikt over ordningene vi har på plass for å kontrollere mattrygghet, fôrtrygghet, dyrehelse og dyrevelferd.

Den legges fram i to deler for å sikre åpenhet og gjøre fremtidige oppdateringer enklere:

  • Del 1 beskriver hvordan norske myndigheter har organisert kontrollen, og hvordan den dekker hele kjeden som gjelder dyrefôr og matproduksjon. Norway Country Profile part I (pdf)
     
  • Del 2 inneholder en oversikt over inspeksjoner ESA har gjennomført i Norge siden siden april 2018 tom 2023, og viser fremdriften i norsk arbeid for å innfri anbefalinger fra kontrollene. Norway Country Profile part II (pdf)
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner