EFTA Surveillance Authority (ESA)

Publisert 08.06.2012     Sist endret 14.03.2022

ESA (EFTA Surveillance Authority) kommer til Norge på jevnlige inspeksjoner for å se hvordan norske myndigheter etterlever EØS-forpliktelsene sine på mattrygghets- og veterinærområdet.

ESA påser at EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) implementerer direktivene EU vedtar i sine lovverk, og kontrollerer at reglene i EØS-avtalen blir overholdt. De er også samkjørte med EUs inspektorat (Directorate on Health and Food Audits and Analysis) som kontrollerer EU-medlemslandene.

Gjennom formelle prosedyrer tar ESA opp forhold de mener er i strid med EØS-avtalen. Hvis det aktuelle landet ikke er enig og ikke vil etterkomme kravet, ender saken opp for EFTA-domstolen. Enkeltpersoner og bedrifter kan klage inn mulige brudd på EØS-avtalen til ESA.

ESAs inspeksjonsprogram for 2022

Det er planlagt både digitale revisjoner, inspeksjoner på stedet og skrivebord basert informasjonsinnhenting på ulike områder. Programmet inneholder informasjon om tema, type kontroll og planlagt periode. Det utarbeides rapporter som finnes på ESAs sider (ESAs inspeksjonsrapporter)

Tema/type kontrollTidsperiode
Mattrygghet, animalsk mat fiskeprodukter, inkludert fiskeolje (revisjon)7-16. mars
Mattrygghet, fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter (revisjon)20 - 29 juni
Mattrygghet, Reststoff og kontaminanter (skrivebord basert)Ikke bestemt
Mattrygghet, Matinformasjon, ernæring og helsepåstander (skrivebord basert)Igangsatt 2021
Dyrevelferd, hold av fjørfe (revisjon)24 oktober – 2 november
Økologi, kontrollsystemer (skrivebord basert)Ikke bestemt
Importkontroll, ikke animalske produkter fra 3. land (revisjon)12 – 21 september
Oppfølging fra tidligere revisjon, aqvakultur, lakseanemi (revisjon)25 – 29 april

 

Endringer i programmet både på tema, type kontroll og tidsperiode kan forekomme.

ESAs oppdaterte landprofil for Norge

ESA kontrollerer at Norge har på plass effektive tiltak for mat- og fôrtrygghet samt dyrehelse og -velferd.

Landprofilen viser at Norge i løpet av de siste årene har fulgt opp de fleste anbefalingene fra ESA med ulike tiltak. Norske myndigheter fortsetter arbeidet med forbedringspunktene som fortsatt ikke er innfridd fullt ut, og samarbeider med ESA om de gjenstående oppgavene.

Landrapporten er oppdatert per juli 2020, basert på en oppfølgingskontroll i februar 2020. Rapporten gir en oversikt over ordningene vi har på plass for å kontrollere mattrygghet, fôrtrygghet, dyrehelse og dyrevelferd.

Den legges fram i to deler for å sikre åpenhet og gjøre fremtidige oppdateringer enklere:

  • Del 1 beskriver hvordan norske myndigheter har organisert kontrollen, og hvordan den dekker hele kjeden som gjelder dyrefôr og matproduksjon. Country profile - Part I Norway
     
  • Del 2 inneholder en oversikt over inspeksjoner ESA har gjennomført i Norge siden oktober 2016 tom 2019, og viser fremdriften i norsk arbeid for å innfri anbefalinger fra kontrollene. Country profile – Part II Norway
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner