EFTA Surveillance Authority (ESA)

Publisert 08.06.2012     Sist endret 15.07.2019

ESA (EFTA Surveillance Authority) kommer til Norge på jevnlige inspeksjoner for å se hvordan norske myndigheter etterlever EØS-forpliktelsene sine på mattrygghets- og veterinærområdet.

ESA påser at EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) implementerer direktivene EU vedtar i sine lovverk, og kontrollerer at reglene i EØS-avtalen blir overholdt. De er også samkjørte med EUs inspektorat (Directorate on Health and Food Audits and Analysis) som kontrollerer EU-medlemslandene.

Gjennom formelle prosedyrer tar ESA opp forhold de mener er i strid med EØS-avtalen. Hvis det aktuelle landet ikke er enig og ikke vil etterkomme kravet, ender saken opp for EFTA-domstolen. Enkeltpersoner og bedrifter kan klage inn mulige brudd på EØS-avtalen til ESA.

ESAs inspeksjonsprogram for 2019

Det er planlagt tre inspeksjoner på ulike områder. Programmet inneholder informasjon om inspeksjons- eller revisjonsområde og planlagt periode. Det utarbeides rapporter som finnes på ESAs sider (ESAs inspeksjonsrapporter)

InspeksjonsområdeTidsperiode
Akvakultur med vekt på fiskehelse20.-29. mai
Beredskap med fokus på Afrikansk svinepest16.-25. september
Hygiene på områdene kjøtt og melk25. november-4. desember

 

Endringer i programmet kan forekomme. Inspeksjonene avholdes så kort som mulig, avhengig av reisetid og omfang på sektor som inspiseres.

ESAs oppdaterte landprofil for Norge

ESA kontrollerer at Norge har på plass effektive tiltak for mat- og fôrtrygghet samt dyrehelse og -velferd.

Landprofilen viser at Norge i løpet av de siste årene har fulgt opp de fleste anbefalingene fra ESA med ulike tiltak. Norske myndigheter fortsetter arbeidet med forbedringspunktene som fortsatt ikke er innfridd fullt ut, og samarbeider med ESA om de gjenstående oppgavene.

Landrapporten er oppdatert per juli 2017, basert på en oppfølgingskontroll i november 2016. Rapporten gir en oversikt over ordningene vi har på plass for å kontrollere mattrygghet, fôrtrygghet, dyrehelse og dyrevelferd.

Den legges fram i to deler for å sikre åpenhet og gjøre fremtidige oppdateringer enklere:

  • Del 1 beskriver hvordan norske myndigheter har organisert kontrollen, og hvordan den dekker hele kjeden som gjelder dyrefôr og matproduksjon. Country profile - Part I Norway
     
  • Del 2 inneholder en oversikt over inspeksjoner ESA har gjennomført i Norge siden mai 2010, og viser fremdriften i norsk arbeid for å innfri anbefalinger fra kontrollene. Country profile – Part II Norway

Les mer:

ESA: Country profiles and general follow-up missions 

Fant du det du lette etter?