Regelverksprosess

Endring av bestemmelser om bekjempelse av alvorlige dyresykdommer

Publisert 22.05.2023     Sist endret 30.06.2023

Dyresykdomsbekjempelsesforskriften foreslås endret for å gjennomføre en endringsforordning. Endringen dreier seg om opprettelse av soner rundt utbrudd av alvorlige dyresykdommer, tidspunkt for oppheving av slike soner og restriksjoner på å flytte dyr og produkter inn og ut av slike soner.

Endringene dreier seg om at det åpnes for at myndighetene i visse situasjoner kan la være å opprette restriksjonssoner ved utbrudd av kategori A-sykdommer rundt utbrudd i anlegg med opptil 50 fugler i fangenskap. I tillegg tydeliggjøres det at minsteperioden for varighet av slike restriksjonssoner, dersom de opprettes, skal regnes fra dato for avsluttet foreløpig vask og desinfeksjon.

Videre justeres enkelte bestemmelser om flytting av dyr og produkter inn og ut av restriksjonssoner. Dette medfører visse lettelser for mottaksanlegg for verpeklare unghøner i en restriksjonssone og flytting av daggamle kyllinger klekket i en restriksjonssone. Videre tydeliggjøres forbudet mot å flytte rugeegg av mottagelig art, inn i restriksjonssonene for å unngå økning av antall mottagelige arter.

Kravene til risikoreduserende behandling av høy, halm, slakteribiprodukter, melk og kjøtt som skal flyttes ut av restriksjonssonene tydeliggjøres. Det spesifiseres også at ved gjeninnsetting av dyr etter bekjempelse av utbruddet, så skal dyrene stamme fra anlegg utenfor restriksjonssonene.

Overordnede bestemmelser om bekjempelse av listeførte dyresykdommer er gitt i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 som er gjennomført i dyrehelseforskriften. Dyresykdomsbekjempelsesforskriften gjennomfører forordning (EU) 2020/687 med utfyllende bestemmelser om bekjempelse av alvorlige dyresykdommer (kategori A-sykdommer). Endringen av forskriften har til hensikt å gjennomføre en endringsforordning til denne forordningen (forordning (EU) 2023/751).

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskriftsutkast og høringsbrev sendes departementene for klarering for høring

Utkast til forskrift som gjennomfører endringene og beskrivelse av disse i et høringsbrev sendes til Landbruks- og matdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet for klarering for høring.

 16.05.2023
Høring

 

Høringsfrist: 14.08.2023
 
Fastsettelse av endringsforskrift

Forskriftsutkastet fastsettes, og endringene trer i kraft.

September 2023 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Døsen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf.: 22 77 78 74
Bente Fjermestad-Eie, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf.: 22 77 79 86