Endring av dyreimportforskriften og korrigering av mædi-forskriften

Publisert 06.02.2023     Sist endret 21.04.2023

Regelverksendringen gjennomfører en endringsforordning som inneholder mindre justeringer av dyrehelsekrav ved import av levende dyr eller animalske produkter fra tredjeland. De nasjonale bestemmelsene om import av hundesæd fra tredjeland flyttes fra en særforskrift over til dyreimportforskriften. Det gjøres mindre korrigeringer av begreper og henvisninger i mædi-forskriften.

Forordning (EU) 2020/692 er gjennomført i § 3 av dyreimportforskriften. Denne regelverksendringen gjennomfører en endringsforordning til denne forordningen. Endringsforordningen inneholder mindre justeringer av dyrehelsekrav ved import av levende dyr og animalske produkter fra tredjeland:

  • Presisering av forordningens virkeområde for akvatiske dyr.
  • Presisering av anvendelsesområdet for bruk av nasjonale tiltak mot sykdommer hos akvatiske dyr.
  • Fiskehelsepersonell i tredjeland kan utføre veterinære oppgaver på visse vilkår.
  • Lettelser av importkravene for bestemte akvatiske produkter, bestemte animalske produkter og ved ikke-kommersiell import av und, katt og ilder der dyrehelserisikoen er liten.
  • Oppsamlingssentraler for hund, katt og ilder i tredjeland som eksporterer til EØS må godkjennes.
  • Justeringer og presiseringer av visse dyrehelsekrav og definisjoner for import av levende dyr og avlsmateriale slik at de tilsvarer bestemmelser for forflytninger innen EØS.

Det finnes ingen spesifikke bestemmelser om import av hundesæd fra tredjeland i EØS-regelverket. Norge har derfor utarbeidet nasjonale bestemmelser for dette. Disse er å finne i forskrift om innførsel av hundesæd til Norge. Vi foreslår å flytte disse bestemmelsene uforandret over til dyreimportforskriften og oppheve særforskriften for å samle alle dyrehelsebestemmelsene om import.

I tillegg gjøres det korrigeringer av begreper og henvisninger i forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone). Begrepet «besetning» erstattes med «anlegg» i tråd med begrepsbruk i annet dyrehelseregelverk. Begrepet «dyr» erstattes med «sau», for å få samsvar med forskriftens formål. Det gjøres korreksjon av henvisninger til bestemmelser som er flyttet fra dyrehelseforskriften til landdyrforflytningsforskriften.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering før høring

Landbruks- og matdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet har fått oversendt endringsforskrift og høringsbrev til klarering for høring. Når dokumentene er klarert for høring av departementene vil de legges ut på høring.

 03.02.2023
 
Høring

Forskriftsutkastet og høringsbrevet er klarert for høring av Landbruks- og matdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet. Dokumentene legges nå ut på høring.

 

Høringsfrist: 05.06.2023
 
Fastsettelse

Endringene fastsettes og innlemmes i dyreimportforskriften og mædi-forskriften.

Juni 2023 
 
Fant du det du lette etter?