Endring av dyresykdomsbekjempelsesforskriften - EØS-bestemmelser om bruk av vaksiner til dyr

Publisert 07.12.2022     Sist endret 07.12.2022

EØS-bestemmelser om bruk av vaksiner til dyr og vaksinebanker foreslås gjennomført i dyresykdomsbekjempelsesforskriften. Bestemmelsene kommer i tillegg til de nasjonale bestemmelsene om bruk av vaksiner til dyr og endrer ikke disse.

Forskriftsutkastet gjennomfører forordning Sante 7144/2020 om bruk av veterinære legemidler for å forebygge og kontrollere listeførte dyresykdommer i kategori A- og B-sykdommer i dyresykdomsbekjempelsesforskriften. Denne forordningen forventes vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen om kort tid.

Bestemmelsene dreier seg i all hovedsak om vaksinasjon mot kategori A- og B-sykdommer hos landdyr. Vaksinasjon er et viktig tiltak ved både forebygging og kontroll av slike alvorlige dyresykdommer. Den nye forordningen samler bestemmelser fra tidligere regelverk i en forordning. Generelle bestemmelser om prinsipper for bruk av vaksinasjon blir like for alle sykdommer i disse kategoriene.

Hovedpunktene i bestemmelsene er:

  • Forbud og restriksjoner på bruk av vaksine mot kategori A- og B-sykdommer.
  • Bestemmelser for bruk av vaksiner mot kategori A-sykdommer og visse kategori B-sykdommer.
  • Risikoreduserende tiltak for å forhindre spredning av smitte av kategori A-sykdommer gjennom vaksinerte dyr eller produkter av vaksinerte dyr.
  • Bestemmelser om overvåkning av kategori A-sykdommer etter bruk av vaksiner mot slike sykdommer til landdyr.

Videre foreslås det å gjennomføre to nye forordninger (forordning (EU) 2022/140 og forordning (EU) 2020/139) som samler bestemmelsene om opprettelse og drift av EUs banker for antigener, vaksiner og diagnostiske reagenser i dyresykdomsbekjempelsesforskriften. Norge beholder sin tilgang til disse bankene gjennom en videreføring av en tilpasningstekst.

Forskriftsutkastet foreslår også å oppheve forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS da rettsakten som gjennomføres i denne forskriften ikke lenger er gyldig etter 21. april 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering for høring

Forskriftsutkastet sendes til klarering for høring av Landbruks- og matdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet.

 14.10.2022
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Animalia AS 19.01.2023
Animalia AS Avd Lørenveien Oslo 18.01.2023
Norsk dyrepleier- og assistentforening 20.12.2022

Høring

Forskriftsutkastet sendes på høring.

 

 

 

Høringsfrist 20.01.2023
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Animalia AS 19.01.2023
Animalia AS Avd Lørenveien Oslo 18.01.2023
Norsk dyrepleier- og assistentforening 20.12.2022

Oversendelse for fastsettelse

Forskriftsutkastet oversendes Landbruks- og matdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse.

Januar 2023 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Animalia AS 19.01.2023
Animalia AS Avd Lørenveien Oslo 18.01.2023
Norsk dyrepleier- og assistentforening 20.12.2022

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41