Endring av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Publisert 25.03.2022     Sist endret 19.01.2023

Mattilsynet har foreslått endringer i forskrift 28. juni 2013 nr. 844 om kvalitet på fisk og fiskevarer. Vi forslår en ny bestemmelse (§ 7a) som unntar notfanget sei som skal eksporteres til tredjeland fra kravet om bløgging og sløying. Videre foreslår vi endret ordlyd i § 26 annet ledd, slik at fisk under 50 cm tillates tørket med hode på.

I brev datert 1. mars 2022 anmodet Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Mattilsynet om å gjennomføre en begrenset høring av endring av fiskekvalitetsforskriftens §§ 7, 8 og 26.

Mattilsynet har tidligere gitt generelle dispensasjoner fra fiskekvalitetsforskriftens §§ 7- 8 og § 26 for henholdsvis innfrysing av rund notsei og tørking av fisk med hode.

Hovedregelen er at all fisk skal tømmes for blod (bløgges) i takt med opptak. Mattilsynet foreslår en ny § 7a, hvor det åpnes for at notfanget sei som skal eksporteres til tredjeland unntas fra kravet til bløgging og sløying. Den nye unntaksbestemmelsen vil tillate fartøy og virksomheter som skal eksportere notsei å fryse denne inn rund.

Gjeldende § 26 annet ledd, gir noen særlige kvalitetskrav for henging av fisk, deriblant at fisk ikke skal tørkes med hode. Bakgrunnen for bestemmelsen har vært en forståelse av at fisk som henges med hode tørker sent og at dette reduserer kvaliteten. Med bakgrunn i ny kunnskap fra Nofimas rapport 45/2020, foreslår Mattilsynet å endre § 26 andre ledd, slik at fisk under 50 cm tillates tørket med hode på. En slik endring har ikke betydning for andre krav til produksjon av tørrfisk i forhold til bestemmelser i fiskekvalitetsforskriften eller hygieneregelverket for produksjon av animalske næringsmidler.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Mattilsynet ble i brev datert 1. mars 2022 anmodet om å gjennomføre en begrenset høring av endring av fiskekvalitetsforskriften §§ 7, 8 og 26.

 01.03.2022
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskebåt 22.04.2022
Norges Fiskarlag og Norsk Villfisk 22.04.2022

Klarering før høring oversendt til NF

Mattilsynet sendte forslag til ny bestemmelse (§7a) og endret ordlyd i § 26 annet ledd, sammen med et utkast til høringsbrev.

 18.03.2022
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskebåt 22.04.2022
Norges Fiskarlag og Norsk Villfisk 22.04.2022

Høring

 

Høringsfrist 16.05.2022
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskebåt 22.04.2022
Norges Fiskarlag og Norsk Villfisk 22.04.2022

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret.
Marit Fallebø seksjonssjef, tlf. 22 77 86 42,
e-post: Marit.Fallebo@mattilsynet.no
Hege Furebotn Tveit , seniorrådgiver,
tlf. 22 77 79 15,
e-post: Hege.Furebotn.Tveit@mattilsynet.no