Regelverksprosess

Endring av matkontaktforskriften – forordning om materialer og gjenstander av plast

Publisert 22.10.2020     Sist endret 20.01.2023

Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.

Forordningen inneholder en unionsliste over godkjente monomerer og andre utgangsstoffer, makromolekyler framstilt ved mikrobiell fermentering, tilsetningsstoffer og polymerisasjonshjelpestoffer som kan brukes ved fremstilling av plastmaterialer (vedlegg I, tabell 1). Siden forordningen trådte i kraft, har EUs mattrygghetsorgan (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i plastmaterialer. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på/ut av unionslisten, endringer i eksisterende restriksjoner (f.eks. migrasjonsgrenser) osv.

I tillegg inneholder forordningen bestemmelser knyttet til verifikasjon av overholdelse av migrasjonsgrenser. For å sikre harmonisert tilnærming til hvordan overholdelse av migrasjonsgrensene skal verifiseres endres bestemmelsene ved behov.

Endringene som høres nå gjelder stoffer og deres restriksjoner, og verifiseringen av overholdelse.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Endring av matkontaktforskriften – forordning om materialer og gjenstander av plast

 

 

Høringsfrist: 02.12.2020
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34