Regelverksprosess

Forordning (EU) 2022/2292 erstatter og utvider forordning (EU) 2019/625 - særlige hygieneregler ved import

Publisert 29.03.2023     Sist endret 29.03.2023

EU-Kommisjonen har utarbeidet en ny utgave av forordning (EU) 2019/625, som erstatter og moderniserer denne gamle forordningen. Rettsakten legger også til nye elementer som tidligere har vært gitt i andre rettsakter.

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Nærmere regler knyttet til import er gitt i forordning (EU) 2019/625, som er gjennomført i norsk rett i forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625.

Forordning (EU) 2019/625 gir tilleggskrav til importen av en rekke produkter som er ment til konsum. Dette omfatter hygienekrav og listeføringer som skal være oppfylt ved import til EU/EØS, for å sikre at maten er trygg for EU/EØS-borgerne å spise.

Forordning (EU) 2022/2292 erstatter forordning (EU) 2019/625. Hovedelementene i denne nye rettsakten er at den viderefører regelverkskravene i fra forordning (EU) 2019/625 og tar inn regelverkskrav fra direktiv 96/23/EF, som nå er opphevet. Det er hele denne nye forordningen som er gjenstand for denne høringen.

Den nye rettsaken, forordning (EU) 2022/2292, retter seg fortsatt mot dyr og produkter som importeres og er ment å spises av mennesker, og omfatter blant annet følgende produkter: kjøtt og kjøttprodukter (inkludert gelatin og kollagen), toskallede bløtdyr, pigghuder, marine snegler, fisk og fiskeprodukter (samt informasjon om kapteinserklæringen) og sammensatte produkter. Disse kravene er like dagens krav og vil ikke medføre noe nytt.

I artikkel 5 til 12 i den nye forordningen finner man elementene som er hentet fra direktiv 96/23/EF. Disse artiklene regulerer tilleggskrav ved innførsel av produkter og matproduserende dyr, inkludert etableringen av kontrollplaner. Disse bestemmelsene stiller krav til bruken av farmakologisk aktive stoffer, plantevernmidler og kontaminanter. Det er også knyttet noen unntak til disse kravene.

Vedleggene til forordning (EU) 2022/2292 gir generelle krav knyttet til kontrollplanene og hvordan disse skal utarbeides, og grunnprinsippene for kontrollplanene som skal utarbeides.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 12.05.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Burman, seniorrådgiver, seksjon grensekontroll og kriminalitet, tlf. 22 77 83 02.